Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa chemikaliów – wyjaśnienie niejasnego/niespójnego brzmienia wymogów informacyjnych REACH

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne rozporządzenia REACH: Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 19 lipca 2021 r.

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przemysłu chemicznego w UE. Promuje ono również alternatywne sposoby oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje w celu zmniejszenia liczby badań na zwierzętach.

Zasadniczo REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych – nie tylko stosowanych w procesach przemysłowych, ale także w naszym codziennym życiu, na przykład w produktach czyszczących, farbach, a także w wyrobach takich jak ubrania, meble i urządzenia elektryczne. Dlatego rozporządzenie to ma wpływ na funkcjonowanie większości firm w całej UE.

REACH obowiązek przeprowadzenia badań dowodowych nakłada na firmy. Aby zachować zgodność z rozporządzeniem, firmy muszą zidentyfikować ryzyko i zarządzać tym ryzykiem, związanym z substancjami, które produkują i wprowadzają na rynek w UE. Muszą wykazać wobec ECHA, w jaki sposób można bezpiecznie stosować substancję, i mają obowiązek przekazać użytkownikom informacje o środkach zarządzania ryzykiem.

Przedmiotowa zmiana dotyczy załączników VI–X do rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Doprecyzowuje niejasne lub niespójne sformułowania w tych załącznikach.

W załączeniu znajduje się projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem.
Źródło: Komisja Europejska