Rozporządzenie w sprawie wskaźników referencyjnych – przegląd zakresu i systemu wskaźników referencyjnych spoza UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa bankowego i finansowego w UE – w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 29 marca 2023 r.
W rozporządzeniu (UE) 2016/1011 (rozporządzenie o wskaźnikach referencyjnych lub rozporządzenie BMR) uregulowano kwestie związane z indeksami stosowanymi jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych. Zawarto w nim przepisy dotyczące stosowania pozaunijnych wskaźników referencyjnych, które będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2024 r. Zgodnie z tymi przepisami pozaunijne wskaźniki referencyjne można stosować w UE wyłącznie w przypadku gdy spełniają one wymogi zbliżone do tych przewidzianych w rozporządzeniu BMR. Choć większość najważniejszych jurysdykcji wdrożyła wiążące przepisy dotyczące najistotniejszych wskaźników referencyjnych, bardzo niewielka część z nich uregulowała kwestie związane ze wskaźnikami referencyjnymi równie kompleksowo jak UE. W rezultacie bardzo mała liczba administratorów spoza UE zdecydowała się jak dotąd poświęcić czas i środki niezbędne do tego, aby uzyskać dostęp do rynku UE za pośrednictwem mechanizmów uznawania lub zatwierdzania, ponieważ z ich perspektywy takie działanie nie jest ekonomicznie uzasadnione. Pozaunijne wskaźniki referencyjne („wskaźniki referencyjne z państw trzecich”) są powszechnie stosowane w sektorze finansowym UE i w unijnej gospodarce realnej do analizowania rynków, zabezpieczania ryzyka i tworzenia ekspozycji inwestycyjnych. Wejście w życie nowych przepisów dotyczących stosowania pozaunijnych wskaźników referencyjnych pozbawiłoby uczestników rynku w UE dostępu do większości światowych wskaźników referencyjnych. W przypadku niektórych z nich wiązałoby się to ze znacznym pogorszeniem ich konkurencyjności w ujęciu globalnym. Niniejsza inicjatywa służy dokonaniu przeglądu przepisów ustanowionych w rozporządzeniu i pomyślnie przeszła kontrolę zgodności z zasadą pomocniczości: w omawianym przypadku zachodzi potrzeba działania na poziomie UE, przy czym działanie na szczeblu UE generuje wartość dodaną. Celem tej inicjatywy jest zbadanie, czy zakres unijnych przepisów dotyczących finansowych wskaźników referencyjnych, a także przepisy dotyczące stosowania finansowych wskaźników referencyjnych spoza UE są nadal adekwatne do zakładanych celów. Termin przeglądu upływa 15 czerwca 2023 r. Komisja zaproponuje zmianę przepisów, w szczególności w celu zapewnienia, aby banki i fundusze inwestycyjne w UE zachowały dostęp do szerokiego wachlarza globalnych wskaźników referencyjnych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się projekt rozporządzenia wykonawczego wraz z załącznikiem.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13762-Review-of-the-scope-and-third-country-regime-of-the-Benchmark-Regulation_pl

Źródło: Komisja Europejska