Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów – Jednolity zbiór przepisów o funduszach UE wdrażanych wspólnie z państwami członkowskimi i regionami

Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów zostało ustanowione w celu zarządzania ośmioma funduszami UE, których środki są wdrażane wspólnie z państwami członkowskimi i regionami. Łącznie środki te stanowią jedną trzecią budżetu UE.

Największa część tego budżetu jest przydzielana na pięć wspólnych celów polityki:

  1. bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej
  2. bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej
  3. lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności
  4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych
  5. Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów i inicjatyw lokalnych.

Każdy fundusz ma cele szczegółowe określone w odpowiednich przepisach dotyczących poszczególnych funduszy.

Osiem funduszy objętych rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów to:

Więcej informacji

Źródło: Komisja Europejska