Projekt rozporządzenia MC zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji.

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (Dz. U. poz. 1697 oraz z 2020 r. poz. 1809).

Przewidziana w projekcie zmiana dotyczy obniżenia opłat za wyróżnik dla komunikacji maszyna-maszyna w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej. Jej celem jest promocja nowego zakresu numeracji dla komunikacji maszyna-maszyna.

W przypadku podmiotów, które uiściły opłatę roczną za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji dla komunikacji maszyna-maszyna za 2021 r., przed wejściem w życie projektowanego rozporządzenia, różnica między dotychczasową a nową wysokością opłaty za wyróżnik za okres od wejścia w życie projektowanego rozporządzenia do końca 2021 r. stanowić będzie nadwyżkę w opłacie. Przewidziany w projekcie przepis przejściowy ma na celu zapewnienie możliwości skorzystania z obniżki opłaty również podmiotom, które w roku 2021 już tę opłatę uiściły.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350001
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 września 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.