Seminarium nt Zmian w ustawie o związkach zawodowych

Serdecznie zapraszam na seminarium, organizowane wspólnie z Kancelarią Radcy Prawnego Alicji Kudłak, które poświęcone będzie Zmianom w ustawie o związkach zawodowych, wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018r. Spotkanie odbędzie się 23 stycznia  2019 r. w godzinach od 9.00 do 12.00  w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek – ul. Budowniczych LGOM 20.
Podczas seminarium omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.
 • Wprowadzenie definicji pojęcia „osoby wykonującej pracę zarobkową”.
 • Wprowadzenie definicji pracodawcy.
 • Prawa osób wykonujących pracę bez wynagrodzenia.
 • Rozszerzenie prawa koalicji na nowe podmioty a mechanizmy ochronne gwarantujące tym podmiotom niezależność od pracodawców, autonomię i swobodę w działaniu.
 • Zmiany w zakresie podstawowych uprawnień zakładowych organizacji związkowych zrzeszających osoby wykonujące pracę zarobkową .
 • Zmiany dotyczące zawiadamiania sądu o zmianie statutu.
 • Zmiany w zakresie procesu uzyskiwania opinii związków zawodowych.
 • Odpowiednie stosowanie działu 11 ustawy Kodeks pracy do osób wykonujących pracę zarobkową.
 • Uprawnienia osoby wykonującej pracę zarobkową w związku z wykonywaniem czynności wynikającej z jej funkcji związkowej.
 • Rozszerzenie prawa koalicji związkowej a liczba członków wymagana do realizacji uprawnień zakładowej organizacji związkowej.
 • Reprezentatywność związkowa.
 • Usprawnienie procesu negocjowania i zawierania porozumienia w sprawie zamierzonych działań dotychczasowego lub nowego pracodawcy dotyczących warunków zatrudnienia pracowników w związku z planowanym przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę.
 • Zmiany w zakresie uprawnień organizacji związkowej w pozyskiwaniu informacji od pracodawcy.
 • Zmiany dotyczące uzgodnień pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym (zmiana art. 30 ustawy o związkach zawodowych).
 • Zmiany w zakresie szczególnej ochrony przewidzianej w art. 32 ustawy o związkach zawodowych.

Zachęcam Państwa do osobistego udziału w spotkaniu lub oddelegowanie na nie merytorycznego pracownika.
Proszę o potwierdzanie uczestnictwa do 18 stycznia 2019 r. drogą elektroniczną: sekretariat@pracodawcy.pl