Seminarium pt. „Reforma prawa ochrony danych osobowych”

Serdecznie zapraszam na kolejne Seminarium pt. „Reforma prawa ochrony danych osobowych”, przygotowanym  przez naszą Firmę członkowską SQUARE Putz | Skrobich Kancelaria Prawnicza.
Seminarium odbędzie się 18 marca  2019 r. w godzinach od 9.00 do ok. 12.00 w Lubinie, w siedzibie KGHM Polska Miedź SA – ul. M. Skłodowskiej – Curie 48 – Sal im. J. Wyżykowskiego.
PROGRAM SEMINARIUM

 1. RODO W AKCJI: ilość złożonych skarg, nałożonych kar… Czy bać się już, czy dopiero za chwilę, a może czas odwołać alarm? Jak wyglądamy na tle Europy.
 2. NIE SAMYM RODO CZŁOWIEK ŻYJE: Polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych oraz przepisy sektorowe i co z nich wynika.
 3. ZADANIA IOD: Jak przedsiębiorcy interpretują obowiązek powoływania IOD? Zadania IOD w praktyce – na czym polega ich wykonywanie? Jak realizować zasadę ograniczonego przechowywania i retencja danych? Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą oraz wykonywanie praw przysługujących im na mocy RODO. Jak na bieżąco monitorować zgodność z RODO? Współpraca z Prezesem UODO, pełnienie funkcji punktu kontaktowego w kwestiach związanych z przetwarzaniem.
 4. RCP: Czy są tacy, którzy odważyli się nie prowadzić RCP? – czyli, kogo ten obowiązek tak naprawdę dotyczy? Cele, praktyczne znaczenie, obowiązkowe, fakultatywne i zalecane elementy rejestru. Monitorowanie aktualności RCP – jak praktycznie sobie z tym poradzić?
 5. UMOWY POWIERZENIA: Nie każdy nasz kontrahent musi otrzymać od nas umowę powierzenia przetwarzania – oczywistość nie zawsze tak oczywista, czyli gdzie jest granica pomiędzy daleko posuniętą ostrożnością a niewiedzą.
 6. PRAKTYCZNE PROBLEMY: Czy mogę wysyłać kartki świąteczne do Klienta? Jak dzielić się listą pracowników w grupie kapitałowej? Co zrobić, gdy stosowane rozwiązania techniczne nie pozwalają na wypełnienie obowiązków, które wynikają z RODO?
 7. CO TRAPI IOD?:  Sesja pytań.

Prosimy o nadsyłanie ewentualnych pytań i zagadnień, które Państwa zdaniem powinny być poruszone podczas seminarium.
Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do 14 marca br. na adres mailowy Biura Związku (podany poniżej) lub do Pani Lilianny Skrzypczak z Centrali.
Udział w seminarium jest bezpłatny.
W załączeniu przesyłam na prośbę Pani Lilianny Skrzypczak tekst ustawy sektorowej z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w zakresie właściwości obszarów  działalności oraz  w razie potrzeby wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznych regulacjach. Poniżej Pani Skrzypczak wyspecyfikowała wprowadzone zmiany w aktach normatywnych, które dotyczą działalności KGHM Polska Miedź S.A.

 1. Art. 4  Kodeks Pracy
 2. Art. 8 Księgi Wieczyste
 3. Art. 10 Wychowanie w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi
 4. Art. 24 Ordery i Oznaczenia
 5. Art. 48 ZFŚS
 6. Art. 48 Emerytury i Renty z FUS
 7. Art. 72 Zamówienia Publiczne
 8. Art. 79 Prawo telekomunikacyjne
 9. Art. 80 o Obrocie Instrumentami Finansowymi
 10. Art. 92 o Zarządzaniu Kryzysowym
 11. Art.  o Działalności Ubezpieczeniowej i Reasekuracyjnej
 12. Art. 161 o Ochronie Danych Osobowych