Seminarium zintegrowany system kwalifikacji – szanse i wyzwania dla pracodawcy

W związku ze zmieniającą się sytuacją na rynku pracy, nowymi wyzwaniami w zakresie rekrutacji i konieczności szybkiego przygotowywania pracowników do podejmowania nowych zadań zawodowych warto się przyjrzeć możliwościom, jakie daje Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, uchwalona przez Sejm RP 22 grudnia 2015 r. i przyjęta przez Senat 24 grudnia 2015 r.  -weszła w życie 15 stycznia 2016 r wprowadzając pojęcie certyfikowanych kwalifikacji rynkowych.
Związek Pracodawców Polska Miedź oraz Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie zapraszają na seminarium:
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI –  SZANSE I WYZWANIA DLA PRACODAWCY
seminarium odbędzie się 26 kwietnia 2018r. od godziny 9.00 do ok. 16.00 w Lubinie, w siedzibie Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr – ul. M. Skłodowskiej – Curie 84.
Spotkanie poprowadzi pani dr Kamila Pawłowska – ekspert ds. uczenia się z Instytutu Badań Edukacyjnych.  Uczestnicy spotkania dowiedzą się:

  • jak rozpoznać kwalifikacje rynkowe? a podążając za tym – jak opisać kwalifikacje rynkowe potrzebne dla przedsiębiorstwa?
  • w jaki sposób  w najbliższej przyszłości będą prowadzone procesy rekrutacyjne i do czego będzie należało się przygotować organizacyjnie (HR, ZZL)?
  • jak rozpoznać  własne zasoby kompetencyjne i organizacyjne  i  wpływać na rozwój ZSK? (możliwości włączenia się w rozwój ZSK warunkujące rozwój pracowników i przedsiębiorstwa).
  • jak zostać Instytucją Certyfikującą?

Od przeszło dwóch lat wdrażamy ZSK w Polsce.  Warto poznać zagadnienia, aby móc aktywnie kreować własną rzeczywistość biznesową i rynek pracy, na którym się funkcjonuje.
Proponowany program spotkania:

  1. Zintegrowany System Kwalifikacji  jako rozwiązanie dla  uczenia się  przez całe życie (założenia , wyzwania, efekty wdrażania).
  2. Perspektywiczne umiejętności, kompetencje i kwalifikacje. Jak przygotować się organizacyjnie do prowadzenia procesów HR i ZZL?
  • Kwalifikacje rynkowe – znaczenie, rola, perspektywy funkcjonowania w ZSK.
  1. Procesy dotyczące kwalifikacji z ZSK (opisywanie, przypisywanie poziomu PRK, zapewnianie jakości kwalifikacji).
  2. Podsumowanie spotkania. Panel dyskusyjny

Kwalifikacje rynkowe są tym, co jest konieczne przy wykonywaniu zadań zawodowych na określonym stanowisku, a czego uczymy się poza szkołą i uczelnią ( np. w ramach kursów, szkoleń zewnętrznych lub wewnętrznych). Kwalifikacje rynkowe są definiowane i określane przez zainteresowane gremia (np. przedstawicieli branż, pracodawców) i na ich wniosek wprowadzane do ogólnopolskiego rejestru. Zewnętrzna certyfikacja opisanych wcześniej kwalifikacji pozwala zmniejszyć ryzyko związane z rekrutacją pracownika na stanowisko oraz skrócić okres wdrażania do pracy. Kwalifikacje rynkowe mogą być dla pracodawcy narzędziem szybkiego i dopasowanego do rzeczywistych potrzeb kształtowania umiejętności i kompetencji swojej kadry. (Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zawierający terminy, które – w toku prac nad ramami kwalifikacji w Polsce – wypracowano wspólnie z partnerami społecznymi. To wspólne, jednolite słownictwo umożliwia porozumiewanie się przedstawicieli różnych środowisk w sprawach dotyczących systemu kwalifikacji.)
Udział w seminarium jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Proszę o potwierdzanie uczestnictwa w seminarium do 20 kwietnia br.