Sieć Firm Przyszłości PFR #NaWakacje: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ | Buduj świadomość zrównoważonego rozwoju w organizacji i poszerzaj kompetencje

Kończą się tegoroczne wakacje, dla jednych był to czas wypoczynku, a dla innych intensywnej pracy. Kontynuujemy specjalny cykl #NaWakacje przygotowany przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), czyli kompleksowe propozycje wsparcia firm w obszarach cyfryzacji, innowacji i zielonych technologii! Mamy nadzieję, że będzie on inspiracją do nowych aktywności! Drugi cykl jest poświęcony zrównoważonemu rozwojowi i zawiera propozycję, jak wesprzeć firmę w kierunku zielonej transformacji! Zielona transformacja firmy to już nie jest odległa przyszłość, ale teraźniejszość.  Propozycje PFR pozwolą jeszcze bardziej przybliżyć się w podjęciu dalszych kroków ku zrównoważonemu rozwojowi! Część #2: Buduj świadomość zrównoważonego rozwoju w organizacji i poszerzaj kompetencje Konkurs „GOZ – to się opłaca”. 89 mln zł dla firm na szkolenia i doradztwo w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Cel finansowania: Dofinansowanie wsparcia przedsiębiorstw w celu rozwoju kompetencji dotyczących zielonej ekonomii w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym.

Koniec przyjmowania wniosków: 11 września 2023

Celem konkursu jest wybór i dofinansowanie projektów, których realizacja pozwoli na wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorców i przedsiębiorstw do wymagań związanych z ochroną środowiska naturalnego i jego zasobów przy jednoczesnym zachowaniu warunku wydajności i zyskowności przedsiębiorstw. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektów szkoleniowych w obszarze planowania lub wdrażania rozwiązań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym lub niskoemisyjnych. Podstawowym zadaniem Beneficjentów (wnioskodawców) będzie rekrutacja, organizacja i realizacja szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników. Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 89 mln zł.
Wnioskodawcami mogą być:
  • przedsiębiorcy;
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
  • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  • organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157, z 2021 r. poz. 2445 oraz z 2022 r. poz. 2666);
  • podmioty, o których mowa w art. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.
Beneficjent może otrzymać dofinansowanie na realizację projektu polegającego na:
  • Rekrutacji przedsiębiorców do projektu, w tym m.in. uświadomieniu znaczenia i korzyści z wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie, analizie poziomu wiedzy pracowników przedsiębiorstwa w zakresie GOZ a także weryfikacji dokumentów koniecznych do udzielenia wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy de minimis i zasadami naboru,
  • Organizacji i realizacji szkoleń o tematyce związanej z GOZ i niską emisyjnością.
  • Organizacji i realizacji doradztwa bezpośrednio związanego z działaniami szkoleniowymi.

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 11 125 000 PLN

Wsparcie wyniesie do 100% wartości projektu, co oznacza, że jego uczestnicy nie mają obowiązku wnoszenia opłat w celu wzięcia udziału w projekcie.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/goz-to-sie-oplaca Źródło: Polski Fundusz Rozwoju SA, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości