Ślad środowiskowy organizacji – stanowisko Związku oraz analizy

Komisja Europejska (KE) prowadzi prace nad opracowaniem jednolitej, europejskiej metodyki pomiaru efektywności środowiskowej w całym cyklu życia produktów i organizacji. Powstająca metodyka ma w założeniu KE stanowić podstawę wprowadzenia dodatkowego, pozacenowego czynnika konkurencji rynkowej. Potencjalnie ślad środowiskowy może w przyszłości służyć do porównywania poszczególnych produktów i organizacji, a także być wykorzystywany w regulacjach prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych , prawa pomocy publicznej, etc.
Specyficzne założenia dla poszczególnych kategorii produktów oraz branż projektowane są przez Sekretariaty Techniczne, w których pod przewodnictwem Wspólnego Centrum Badań KE (JRC) współpracują ze sobą przedstawiciele przemysłu, środowiska akademickiego. Członkami Sekretariatu Technicznego sektora produkcji miedzi są przedstawiciele: Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska KE, Wspólnego Centrum Badań KE (JRC), KGHM Polska Miedź S.A., Aurubis AG oraz Outotec.
Analiza cyklu życia (LCA – Life Cycle Analysis) obejmuje inwentaryzację wszystkich istotnych strumieni materiałowych i energetycznych oraz przypisanie im (wg obranego modelu) pewnego liczbowego wpływu na środowisko. Warto zaznaczyć, że jest to wpływ potencjalny (domniemany zgodnie z modelem), a nie rzeczywisty. Dla produkcji miedzi inwentaryzuje się oraz ocenia strumienie wewnątrz samej organizacji (tj. huta wytwarzająca miedź) oraz strumienie w łańcuchu dostaw huty (tzw. upstream), w tym przede wszystkim strumienie wynikające z produkcji koncentratu miedzi oraz energii na potrzeby działalności huty. Analiza powinna opierać się na danych jak najwyższej jakości oraz jeśli to tylko możliwe pochodzących z samej organizacji lub jej dostawców, a nie z baz danych oferujących uśrednione, ogólnoświatowe lub regionalne dane.
Obecnie finalna wersja Organisation Evirnomental Footprint Sector Rules: Copper Production (OEFSR: Copper) została przedłożona do konsultacji interesariuszy. Interesariuszem może zostać niemal każdy – osoba prywatna, firma, NGO, organizacja branżowa, etc. Aby zostać interesariuszem i zgłaszać komentarze do dokumentu należy zarejestrować się na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EUENVFP/OEFSR+Pilot%3A+Copper+production
Komentarze interesariuszy zostaną rozpatrzone prze Sekretariat Techniczny, na ich podstawie możliwe jest wprowadzanie zmian w OEFSR: Copper. Po etapie konsultacji dokument zostanie przekazany do przegląd 3-osobowego panelu recenzentów (eksperci oceny efektywności środowiskowej), a następnie do akceptacji Komitetu Sterującego Komisji Europejskiej. Na ten moment docelowe zastosowanie metodyki oceny śladu środowiskowego nie jest sprecyzowane. Zostanie ono wprowadzone odrębnymi regulacjami UE.
Źródło: opracowanie własne, KGHM Polska Miedź S.A.