Spotkanie dotyczące Polityki Zakupowej KGHM

29 października br odbyło się spotkanie w formule wideokonferencji na temat Polityki Zakupowej KGHM. Spotkanie zorganizowane zostało przez KGHM Polska Miedź SA oraz Związek Pracodawców Polska Miedź.
Proces zakupowy przebiega w KGHM z zachowaniem wysokich standardów etycznych, tak by przeciwdziałać możliwości wystąpienia konfliktu interesów oraz nie ograniczać zasad wolnej konkurencji. Normy postępowania określa Kodeks Etyczny KGHM, a obowiązujące procedury zakupowe definiuje Polityka Zakupów.
Agenda spotkania
Założenia oraz zasady Polityki Zakupów KGHM, w tym wyjaśnienia dot. następujących kwestii:
– warunki uczestniczenia w postępowaniach o udzielenie zamówienia,
– wymogi formalne składanych ofert,
– zgłaszanie przez Wykonawców zapytań związanych z treścią dokumentacji zakupowej (m.in. SIWZ, projektu umowy),
– przedkładanie przez Wykonawców w terminie polis (OC działalności gospodarczej), skutki nieprzedkładania polis na kolejne okresy ubezpieczenia,
– zabezpieczenia należytego wykonania umowy (różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami zabezpieczeń, zasady zwrotu zabezpieczenia),
– prace dodatkowe (konsekwencje braku informacji o potrzebie wykonania prac oraz  zgody Zamawiającego),
– komunikacja stron,
– procedura zmiany umowy (istotnych elementów umowy -zakres prac, cena, termin) i ograniczenia z tym związane
– obowiązki wykonawcy związane z wykonywaniem umowy z pomocą podwykonawców