Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2022 r. – Lepsze zrozumienie dwojakiego charakteru zielonej i cyfrowej transformacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne sprawozdanie dotyczącego prognozy strategicznej z 2022 r. dla zielonej i cyfrowej transformacji – aktualizacja Sprawozdania dotyczącego prognozy strategicznej z 2020 r. PROGNOZA STRATEGICZNA – W KIERUNKU BARDZIEJ ODPORNEJ EUROPY

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 17 marca 2022 r.

Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2022 r. będzie skupiać się na lepszym zrozumieniu dwojakiego charakteru zielonej i cyfrowej transformacji oraz relacji pomiędzy jej dwoma aspektami. Zostaną w nim przeanalizowane wzajemne powiązania między tymi dwoma transformacjami oraz sposób, w jaki mogą wzajemnie się wzmacniać w perspektywie do 2050 r. W sprawozdaniu zostaną postawione następujące pytania:
  • Jakie są kluczowe elementy wspólne oraz punkty zapalne dwojakiej transformacji, np. e-odpady, cyfrowy
    ślad węglowy?
  • Jakie kluczowe technologie umożliwią skuteczną współpracę w tych dwóch dziedzinach? Jakie technologie powiązane z ciągłą transformacją cyfrową mogą pomóc w osiągnięciu celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie?
  • Jaką rolę w tej dwojakiej transformacji odgrywają czynniki inne niż technologiczne, takie jak regulacje prawne, finansowanie, zmiany zachowań, akceptacja społeczna i umiejętności?
Zmiany klimatu i środowiska oraz proces cyfryzacji wywierają ogromny wpływ na życie Europejczyków i na gospodarkę. Zmiany zachodzą na wszystkich szczeblach – od polityki lokalnej po globalne struktury władzy. Aby wesprzeć zmiany na rzecz bardziej ekologicznej, cyfrowej i sprawiedliwej Europy, sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2022 r. obejmie analizę perspektywiczną do 2050 r., wspierającą w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji kulturę gotowości i antycypacyjnego kształtowania polityki w oparciu o dowody.
Europejski Zielony Ład ma na celu przekształcenie UE w sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo z nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarką, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i której wzrost gospodarczy nie będzie łączył się ze zużyciem zasobów naturalnych. Transformacja cyfrowa UE ma przygotować przedsiębiorstwa i Europejczyków na ukierunkowaną na człowieka, zrównoważoną i dostatnią przyszłość cyfrową. Procesy te przebiegają równolegle i wpływają na siebie nawzajem. Transformacja w kierunku bardziej ekologicznego i cyfrowego społeczeństwa wymaga dalekosiężnej perspektywy do 2050 r. oraz dogłębnej analizy powiązań między aspektami ekologicznymi i cyfrowymi oraz sposobów wzmocnienia tych powiązań. To właśnie w tym zakresie prognozowanie może wnieść wartość dodaną w kształtowanie polityki. W podejściu prognostycznym bada się i przewiduje przyszłość, pomagając tym samym w tworzeniu i wykorzystywaniu inteligencji zbiorowej w uporządkowany i systematyczny sposób, aby przewidywać rozwój sytuacji i dostarczać informacji na potrzeby inicjatyw politycznych.
Głównym celem sprawozdania dotyczącego prognozy strategicznej z 2022 r. jest poprawa analizy dwojakiego charakteru zielonej i cyfrowej transformacji. W tym celu w sprawozdaniu przedstawione zostanie perspektywiczne podejście zarówno do elementów wspólnych, jak i do punktów zapalnych w ramach tej dwojakiej transformacji. Przeanalizowane zostaną możliwości rozwoju technologii ułatwiającej tę transformację, a także rola czynników innych niż technologiczne.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.

Źródło: Komisja Europejska