Sprawozdanie KE na temat wpływu sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i robotyki na bezpieczeństwo i odpowiedzialność

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Report on the safety and liability implications of Artificial Intelligence, the Internet of Things and robotics

 

Sztuczna inteligencja (AI), internet rzeczy (IoT) i robotyka stworzą nowe możliwości i przyniosą korzyści naszemu społeczeństwu. Komisja uznaje znaczenie i potencjał tych technologii oraz potrzebę znacznych inwestycji w tych dziedzinach. Zależy jej na tym, aby uczynić z Europy światowego lidera w dziedzinie AI, IoT i robotyki. Do osiągnięcia tego celu potrzebne są jasne i przewidywalne ramy prawne pozwalające sprostać wyzwaniom technologicznym.

Ogólnym celem ram prawnych w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedzialności jest zapewnienie, aby wszystkie produkty i usługi, w tym te łączące w sobie pojawiające się technologie cyfrowe, działały w sposób bezpieczny, niezawodny i spójny, a powstałe szkody były skutecznie naprawiane. Wysoki poziom bezpieczeństwa produktów i systemów łączących w sobie nowe technologie cyfrowe oraz solidne mechanizmy naprawy występujących szkód (tj. ramy odpowiedzialności) sprawiają, że konsumenci są lepiej chronieni. Przyczyniają się one również do budowania zaufania do tych technologii, co jest warunkiem wstępnym korzystania z nich przez przemysł i użytkowników. To z kolei wpłynie na zwiększenie konkurencyjności naszego przemysłu i przyczyni się do realizacji celów Unii. Jasne ramy bezpieczeństwa i odpowiedzialności są szczególnie ważne w kontekście pojawiania się nowych technologii, takich jak AI, IoT i robotyka, dlatego że zapewnią ochronę konsumentów i pewność prawa dla przedsiębiorstw.

Unia posiada solidne i wiarygodne ramy regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za produkt oraz solidny zestaw norm bezpieczeństwa. Uzupełnieniem tych ram regulacyjnych i norm są krajowe i niezharmonizowane przepisy w zakresie odpowiedzialności. Wszystkie one zapewniają dobrostan naszych obywateli w ramach jednolitego rynku i zachęcają do innowacji i rozwoju technologicznego. AI, IoT i robotyka zmieniają jednak właściwości wielu produktów i usług.

W komunikacie w sprawie sztucznej inteligencji dla Europy przyjętym w dniu 25 kwietnia 2018 r. Komisja zapowiedziała, że przedstawi sprawozdanie, w którym oceni wpływ pojawiających się technologii cyfrowych na istniejące ramy bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Celem niniejszego sprawozdania jest ustalenie i analiza szerszego wpływu ram odpowiedzialności i bezpieczeństwa w odniesieniu do AI, IoT i robotyki oraz potencjalnych luk w tych ramach. Wytyczne przedstawione w niniejszym sprawozdaniu towarzyszące białej księdze w sprawie sztucznej inteligencji są przedmiotem dyskusji i stanowią część szerszych konsultacji z zainteresowanymi stronami. Sekcja dotycząca bezpieczeństwa opiera się na ocenie dyrektywy w sprawie maszyn  oraz na współpracy z odpowiednimi grupami ekspertów. Sekcja dotycząca odpowiedzialności opiera się na ocenie dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkt, wkładzie odpowiednich grup ekspertów i kontaktach z zainteresowanymi stronami. Celem niniejszego sprawozdania nie jest przedstawienie dogłębnego przeglądu istniejących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Skupia się ono na kluczowych kwestiach, które dotychczas określono.

 
Więcej informacji pod linkiem

Źródło:  Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości (Komisja Europejska)