Sprawozdawczość przedsiębiorstw – poprawa jej jakości i egzekwowania

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego dotyczących sprawozdawczości przedsiębiorstw – Wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, dyrektywy 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych i rozporządzenia (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 4 lutego 2022 r.

Sprawozdawczość spółek giełdowych stanowi podstawę rynków kapitałowych, ponieważ dostarcza inwestorom podstawowych informacji potrzebnych do podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych, takich jak informacje o sytuacji finansowej spółek. Ponadto umożliwia ona zainteresowanym stronom nałożenie na przedsiębiorstwa odpowiedzialności na przykład za kwestie zrównoważonego rozwoju. Jakość i wiarygodność publicznej sprawozdawczości spółek giełdowych opiera się na trzech wzajemnie umacniających się filarach, którymi są: (i) ład korporacyjny w tych spółkach; (ii) badanie ustawowe oraz (iii) nadzór i egzekwowanie przepisów przez organy publiczne. Mając na uwadze cele planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych z 2020 r., które obejmują zwiększenie ochrony inwestorów i poprawę integracji unijnych rynków kapitałowych, niniejsza inicjatywa ma na celu podkreślenie roli sprawozdawczości spółek giełdowych oraz ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. Do tej ostatniej kategorii, oprócz spółek giełdowych, należą instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń i podmioty wyznaczone do pełnienia takich funkcji przez państwa członkowskie.

W kontekście prac przygotowawczych Komisji dotyczących ewentualnego opracowania aktu prawnego w sprawie notowania na giełdzie Komisja poddaje ocenie potrzebę uproszczenia i poluzowania niektórych wymogów związanych z notowaniem na giełdzie, aby ograniczyć koszty i sprawić, by publiczne rynki kapitałowe stały się bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorstw z UE. Komisja zapewni spójność między tymi dwiema inicjatywami w oparciu o dokładną ocenę zagadnień w poszczególnych dziedzinach. Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju ma na celu wprowadzenie unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Niniejsza inicjatywa w pełni uwzględnia ten wniosek i powinna zapewnić wysoką jakość sprawozdawczości spółek giełdowych w oparciu o te standardy.

Inicjatywa ta ma na celu poprawę jakości sprawozdawczości przedsiębiorstw i jej egzekwowania poprzez wyeliminowanie niedociągnięć w podstawowym ekosystemie. Poprawa ram w zakresie ładu korporacyjnego, audytu zewnętrznego i nadzoru zwiększy ochronę inwestorów oraz głębokość i atrakcyjność unii rynków kapitałowych (jednolitego rynku kapitałowego w UE).

Służby Komisji dokonały ewaluacji ram sprawozdawczości przedsiębiorstw w drodze oceny adekwatności. W ramach oceny adekwatności ocenie poddano nie tylko unijne środki w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorstw mające zastosowanie do spółek giełdowych, ale również środki, które mają zastosowanie do wszystkich spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach oceny adekwatności nie oceniono jednak unijnych ram przeprowadzania badań ustawowych ani unijnych ram dotyczących ładu korporacyjnego (w przypadku gdy są one istotne z punktu widzenia sprawozdawczości przedsiębiorstw) – zostaną poddane ewaluacji w ramach prac nad niniejszą inicjatywą.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Sprawozdawczosc-przedsiebiorstw-poprawa-jej-jakosci-i-egzekwowania_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Sprawozdawczosc-przedsiebiorstw-poprawa-jej-jakosci-i-egzekwowania/public-consultation_pl
Źródło: Komisja Europejska