stanowisko ZPPM – MRiT wniosek o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora (40)

Lubin, 7 marca 2022 r.

ZPPM / 9S / III / 2022
 
Szanowny Pan
Mariusz Golecki
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 

Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora (nr 40 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii) z dnia 22.02.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 2.03.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.
 
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora (nr 40 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii)

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

 
Uwagi do projektu

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora (nr 40 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii).

Nasza organizacja, jak i podmioty w niej zrzeszone, doceniają podjęte przez Ministerstwo działania mające na celu doprecyzowanie systemu udzielenia rekompensat, zapewniające mu funkcjonalność, kompletność i spójność, co przełoży się na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. System ten ma duże znaczenie dla podmiotów wykonujących działalność w sektorach i podsektorach energochłonnych, które są uprawnione do ubiegania się o rekompensaty. W dzisiejszych turbulentnych czasach (realia rynku energii) ważne jest to, aby zapewnić podmiotom uprawnionym do uzyskania rekompensat jak najszybszą możliwość złożenia wniosku o przyznanie rekompensat na podstawie ustawy uwzględniającej komunikat Komisji Europejskiej − Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r.

Uwagi szczegółowe znajdują się w załączeniu

 

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.