Stanowisko ZPPM – NCBiR – Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym w ramach programu FERS 2021-2027

Lubin, 27 lutego 2023 r.

ZPPM / 9S / II / 2023 Szanowna Pani Anna Marciniak Kierownik Sekcji Konkursów EFS Dział Programowania i Wyboru Projektów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Szanowna Pani Kierownik, Szanowni Państwo W imieniu przedsiębiorców i pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Miedź przedstawiam Państwu stanowisko w sprawie najbliższego konkursu NCBiR organizowanego w ramach programu FERS 2021-2027, Działanie 01.05: Umiejętności w szkolnictwie wyższym. Chcielibyśmy jeszcze na etapie konsultacji kryteriów przed posiedzeniem Komitetu Monitorującego FERS 2021-2027 zwrócić uwagę na kilka kwestii oraz zgłosić propozycje merytoryczne, w szczególności do programu „Nowe kierunki studiów/modyfikacja istniejących programów kształcenia – programy kompleksowe – branżowe”.
  1. W przypadku pierwszego konkursu NCBiR „Nowe kierunki studiów/modyfikacja istniejących programów kształcenia – programy kompleksowe – branżowe”, nasza organizacja postuluje wprowadzenie kryterium silnej premiującego współpracę Wnioskodawcy (uczelni wyższej) z organizacją zrzeszającą przedsiębiorców/pracodawców lub organizacjami biznesu (możliwość wystąpienia formalnie w projekcie kilku partnerów). W naszej ocenie trwałe partnerstwo z organizacjami pracodawców, czy izbami gospodarczymi lub klastrami zrzeszającymi firmy,  przyniesie więcej korzyści i trwałych efektów, niż wdrażanie projektów samodzielnie. Realizacja projektów w partnerstwie będzie miała bardzo realny i silny wpływ na dopasowanie specyfiki zakresu i form kształcenia do danej branży lub sektora. Uważamy, że kryterium powinno być mocno punktowane (najwyżej ze wszystkich kryterium premiujących).
  2. Jak wskazują badania zrealizowane przez PARP obecny rozwój firm MŚP w Polsce (stanowiących 98% struktury wszystkich przedsiębiorstw) jest w dużej mierze uzależniony od posiadanych kompetencji w zakresie możliwości przeprowadzenia transformacji cyfrowej. Globalizująca się gospodarka, powszechne procesy automatyzacji pracy i robotyzacji produkcji oraz kryzys wywołany pandemią COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszył procesy cyfryzacji poszczególnych przedsiębiorstw oraz branż. Funkcjonujące dotychczas łańcuchy wartości uległy znaczącym przekształceniom i procesom dezintegracji czego przejawem jest szukanie nowych rozwiązań organizacyjnych w oparciu o technologie cyfrowe. Dlatego uważamy, że bardzo ważnym elementem przyszłych projektów „Nowe kierunki studiów/modyfikacja istniejących programów kształcenia – programy kompleksowe – branżowe” musi być obowiązkowy komponent cyfrowy związany z nowym modelem kształcenia studentów lub modyfikacji programu kształcenia. Komponent powinien dotyczyć wykorzystania zakresu cyfrowego lub innych rozwiązań czy narzędzi związanych z edukacją online.
Postulujemy wprowadzenie obligatoryjnego kryterium dotyczącego obowiązkowego komponentu cyfrowego w ramach Działania 01.05: Umiejętności w szkolnictwie wyższym FERS.  
  1. Sukces przyszłych projektów edukacyjnych w ramach Działania 01.05: Umiejętności w szkolnictwie wyższym FERS 2021-2027 w dużej mierze będzie zależeć od poziomu zaangażowania doświadczonych praktyków biznesów czy ekspertów z firm MŚP lub z dużych przedsiębiorców. Dlatego proponujemy wprowadzenie kryterium dotyczącego zaangażowania praktyków biznesu lub przedsiębiorców. Uważamy, że co najmniej 50% zajęć na wybranym kierunku studiów (po jego modyfikacji) powinni prowadzić praktycy biznesu. W naszej ocenie, kryterium może być odpowiednio punktowane (np. im większy poziom zaangażowania praktyków/przedsiębiorców, tym więcej punktów uzyskuje projekt podczas oceny).
  1. Proponujemy również, aby NCBiR na etapie opracowywania kryteriów i dokumentacji konkursowej w 2023 r. wprowadził zapis dotyczący zgodności projektu lub zakresu wsparcia (nowe programy kształcenia) z wybraną Krajową Inteligentną Specjalizacja, a nie tylko Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Wprowadzenie takiego rozwiązania będzie komplementarne z zapisami kryterium nowego programu FENG 2021-2027 (konkurs: ścieżka SMART), który również preferuje projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Tym samym, w przypadku realizacji projektów edukacyjnych z FERS nastąpi ich dopełnienie, umożliwiające lub ułatwiające osiągnięcie zakładanych celów związanych z rozwojem Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
Mam nadzieję, że nasze propozycje merytoryczne będą dla Państwa przydatne. Jednocześnie jesteśmy zainteresowani współpracą nad założeniami przyszłych konkursów w tym roku w ramach FERS 2021-2027 skierowanymi do uczelni wyższych.   Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku Beata Staszków Prezes Zarządu Związek Pracodawców Polska Miedź Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich oraz opracowań własnych Związku Pracodawców Polska Miedź.