Stanowisko ZPPM – opinia w sprawie projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (nr: MZ 1336)

Lubin, 6 maja 2022 r.

ZPPM / 24S / V / 2022
Szanowny Pan
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia
 
Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam stanowisko naszej organizacji w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (numer w Wykazie prac legislacyjnych dotyczący aktów wykonawczych pozostających we właściwości Ministra Zdrowia: MZ 1336) z dnia 28.04.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 29.04.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Z wyrazami szacunku
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

Opinia Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (numer w Wykazie prac legislacyjnych dotyczący aktów wykonawczych pozostających we właściwości Ministra Zdrowia: MZ 1336)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza blisko 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa
i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Zdrowia projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.

Analiza projektu ustawy oraz załączonych dokumentów (uzasadnienie, OSR) oraz opinie otrzymane od naszych podmiotów członkowskich i firm współpracujących pozwoliły nam na przygotowanie następujących uwag.

Uwagi ogólne:

Niezwykle cenne jest to, iż projektowany akt prawny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom strony społecznej, aby podmioty lecznicze, które wykonują działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne mogły nabywać produkty lecznicze w zakresie pełnego asortymentu. W ten sposób rozwiązywany jest problem zbyt wąskiego spektrum produktów leczniczych, jakie na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. poz. 852) mogą nabywać podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Ponadto zaprojektowane przepisy rozwiązują problem aktualnego braku precyzyjnego wskazania w zmienianym rozporządzeniu, czy podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą nabywać leki wydawane bez przepisu lekarza (OTC), jak również istniejąca dziś luka polegająca na braku wskazania w przepisach prawa możliwości nabywania przez podmioty odpowiedzialne produktów leczniczych wykorzystywanych przez nie do działalności badawczo-rozwojowej polegającej np. na opracowywaniu własnych produktów leczniczych.

Uwagi szczegółowe

W obecnie trwającym kryzysie humanitarnym związanym z agresją Rosji proponujemy rozważenie przyznania możliwości zakupu leków organizacjom niosącym pomoc humanitarną po uzyskaniu pozytywnej opinii oraz decyzji odpowiedniego organu wyspecjalizowanej administracji państwowej.

Proponujemy zmianę do § 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych, poprzez dodanie dodatkowej litery f).

„§ 1. Podmiotami uprawnionymi do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych są:

11) podmiot będący:

f) organizacją niosącą pomoc humanitarną, po uzyskaniu indywidualnej zgody Głównego Inspektora Farmaceutycznego

 
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.