Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MKiŚ w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z OZE w 2023 r. (nr 816 w Wykazie MKiŚ)

Lubin, 7 kwietnia 2022 r.

ZPPM / 19S / IV / 2022
 
Szanowny Pan
Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 
Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r. (nr 816 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska) z dnia 21.03.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 24.03.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.
Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r.

Zamiar obniżki poziomu tzw. zielonego obowiązku stanowi korzystną inicjatywę z punktu widzenia sektora energochłonnego. Aktualne, rynkowe ceny energii elektrycznej nie dają uzasadnienia dla utrzymywania przedmiotowego obowiązku na tak wysokim poziomie, co powinno być uwzględnione przez ustawodawcę zgodnie z wymogami art. 60 ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.).

Ceny te pozwalają inwestorom otrzymać zwrot z nawiązką zaangażowanego kapitału w projekty OZE korzystające jeszcze z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia energii z OZE. Utrzymywanie wysokiego poziomu „zielonego obowiązku” prowadzi do nadwsparcia projektów korzystających z tej formy pomocy. Jest to wręcz dyskryminujące względem projektów korzystających z systemu aukcyjnego, które obecnie notują saldo dodatnie w rozliczeniach – wymagające zwrotu nadwyżek Zarządcy Rozliczeń.

Z powyższych powodów pod rozwagę należy poddać możliwość jeszcze większego obniżenia poziomu zielonego obowiązku – do poziomu 1,5% (analogicznego jak w przypadku tzw. białego obowiązku). Taka obniżka stanowiłaby realne wsparcie w ograniczaniu skokowych wzrostów cen energii, tak dla przemysłu jak i dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Należy zwrócić uwagę, że koszty wsparcia systemu OZE w postaci „zielonego obowiązku” daleko bardziej wpływają na cenę energii elektrycznej ponoszoną przez odbiorcę końcowego niż np. akcyza.

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.