Stanowisko ZPPM – projekt rozp. MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (11)

Lubin, 17 grudnia 2021 r.

ZPPM / 31S / XII / 2021

Szanowna Pani
Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Szanowna Pani Minister

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (numer 11 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej) z dnia 6.12.2021 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 9.12.2021 r.

Stanowisko zostało przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 118 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania projektu rozporządzenia MFiPR, którego celem jest umożliwienie otrzymania przez przedsiębiorców od dnia 1 stycznia 2022 r. regionalnej pomocy inwestycyjnej na projekty spełniające warunki inwestycji początkowej zgodnie z nową mapą pomocy regionalnej. W tym szczególnie trudnym czasie dla podmiotów gospodarczych każda forma wsparcia i pomocy jest niezwykle cenna. Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie naszych uwag przy konstruowaniu ostatecznych treści przepisów w projektowanym akcie prawnym

Uwagi do projektu rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (11)

  • 6 ust. 2

Zmiana treści przepisu § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 nie jest korzystna dla dużych przedsiębiorstw z siedzibą w województwie dolnośląskim z uwagi na ograniczenie dostępu do środków na podstawie miejsca siedziby Spółki. W takiej sytuacji spółka taka będzie mogła uzyskać „wyłącznie pomoc na inwestycję początkową stanowiącą inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014”.

Proponuje się zatem wykreślić wyraz „dolnośląskim”.

Jeżeli jednak intencją Ustawodawcy jest wprowadzanie ograniczeń dla dużych przedsiębiorców, to w celu uniknięcia dyskryminacyjnego charakteru proponowanych rozwiązań należałoby rozważyć dodanie słów „w śląskim i małopolskim”, z uwagi na siedzibę w tych regionach innych dużych przedsiębiorstw, dla których możliwości dostępu do środków pomocowych powinny być takie same.
Wyrażając nadzieję na przychylne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź