stanowisko ZPPM – projekt ustawy o KAS oraz niektórych innych ustaw (UC125)

Lubin, 19 lipca 2022 r.

ZPPM / 39S / VII / 2022
Dotyczy: znak sprawy: DC5.8870.245.2022

 

Szanowna Pani
Magdalena Rzeczkowska
Minister Finansów
Ministerstwo Finansów

Szanowna Pani Minister

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (numer UC125 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) z dnia 6.06.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 06.07.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku

Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (numer UC125 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza blisko 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Uwagi ogólne

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Finansów projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, ponieważ wprowadzone rozwiązania przyczynią się do większej przejrzystości finansowej transakcji zachodzących w międzynarodowym łańcuchu dostaw, w których uczestniczą importerzy i producenci minerałów, co tym samym wpłynie na odpowiedzialne ich pozyskiwanie minerałów. Zrównoważony sposób pozyskiwania surowców mineralnych z zachowaniem należytej staranności, powinien wyeliminować negatywne zjawiska gospodarcze – odcięcie grup przestępczych od źródła dochodów i utrudnienie ich działalności, a także pomóc w zagwarantowaniu pokoju, rozwoju i stabilności na terenie państw bogatych w złoża przedmiotowych minerałów.

Analiza projektu ustawy i załączonych dokumentów (uzasadnienie, OSR) oraz opinie otrzymane od naszych podmiotów członkowskich pozwoliły nam na przygotowanie załączonych poniżej uwag. Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę zaprezentowanych w niniejszej opinii wniosków, uwag oraz przedłożonej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego. Jesteśmy otwarci na dyskusję merytoryczną dotyczącą modyfikacji projektowanych zapisów na dalszym etapie prac legislacyjnych.

Uwagi szczegółowe do projektu ustawy

Art. 94zi ustawy KAS (art. 1 pkt 6 ustawy zmieniającej)

Za zasadne należy uznać doprecyzowanie przepisu dotyczącego kary pieniężnej (proponowane przepisy art. 94zi) w zakresie kryteriów wykorzystywanych do ustalania wysokość takiej kary.

Wielkość obrotów i przychodu powinna odnosić się wyłącznie do działalności związanej z konkretnymi minerałami/metalami określonymi w Rozporządzeniu 2017/821, a nie całej działalności importera – uzasadnienie projektu wskazuje na odmienne podejście ustawodawcy, co w naszej opinii nie ma uzasadnienia. Jeżeli działalność w zakresie minerałów/metali wskazanych w Rozporządzeniu 2017/821 jest dla danego podmiotu gospodarczego działalnością mało istotną / poboczną, uwzględnienie całego potencjału ekonomicznego takiego podmiotu będzie oznaczało drastyczne zwiększenie możliwej wysokości kary pieniężnej bez powiązana z rzeczywistą skalą działalności, w ramach której doszło do naruszeń. Będzie to oznaczało w praktyce nierówne traktowanie podmiotów o podobnej skali działalności związanej z minerałami/metalami określonymi w Rozporządzeniu 2017/821.

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź oraz opracowań własnych