Stanowisko ZPPM – Projekt ustawy – Prawo własności przemysłowej (UD263)

Lubin, 23 maja 2022 r.

ZPPM / 28S / V / 2022
Szanowny Pan
Waldemar Buda
Minister Rozwoju i Technologii
 
Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy – Prawo własności przemysłowej (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD263) z dnia 25.04.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 25.04.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.
Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy – Prawo własności przemysłowej (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD263)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza około 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Rozwoju i Technologii projektu ustawy – Prawo własności przemysłowej. Kierunek projektowanych zmian uważamy za korzystny. Wiele kwestii dotyczy ułatwienia, uproszczenia, a tym samym przyspieszenia procedur oraz wydawanych decyzji (m.in. wprowadzenie możliwości koncyliacji, czyli pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym także międzynarodowych).

Uczestnicy procesów, m.in. zgłaszający będą znacznie krócej czekać na uzyskanie praw wyłącznych. W zakresie wynalazków większość zmian dotyczy usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, co spowoduje większą pewność prawa w tym obszarze.

Analiza projektu ustawy i załączonych dokumentów (uzasadnienie, OSR) oraz opinie otrzymane od naszych podmiotów członkowskich pozwoliły nam na przygotowanie załączonych poniżej uwag. Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę zaprezentowanych w niniejszej opinii wniosków, uwag oraz przedłożonej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego. Jesteśmy otwarci na dyskusję merytoryczną dotyczącą modyfikacji projektowanych zapisów na dalszym etapie prac legislacyjnych.

Uwagi ogólne

Choć zasadniczy kierunek zmian jest pozytywny, niemniej jednak, w naszej opinii brakuje zapisów dotyczących projektów racjonalizatorskich – temat ten powinien znaleźć się w zapisach ustawowych – jak również brakuje informacji na temat regulaminów wewnętrznych w zakresie wynalazczości, m.in. czy przedsiębiorca jest zobligowany to utworzenia tego typu regulaminu. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia, jak i podmiotów, które reprezentujemy, ustawa powinna poruszać to zagadnienie dla uniknięcia nieporozumień na linii przedsiębiorca – twórca (nawet na zasadzie stwierdzenia dobrowolności takich regulacji).

Należy również podkreślić brak działań w kierunku rozszerzenia zakresu ochrony przedsiębiorcy, który aktualnie jest w istotny sposób ograniczony. Ochrona obejmuje bowiem wyłącznie teren RP. Przedsiębiorca, który chciałby uzyskać jej ewentualne rozszerzenie jest zmuszony dokonywać zgłoszeń w urzędach patentowych poszczególnych krajów, posiadających niejednokrotnie odmienne regulacje dotyczące takiej ochrony, a także praktyki stosowane przez inne organy rejestracyjne. W naszej opinii, przedsiębiorca powinien mieć pełną możliwość́ prawnego przeciwdziałania negatywnym praktykom innych przedsiębiorców, w tym spoza RP, którzy stosują̨ lub zamierzają̨ stosować́ jego wynalazek albo inny przedmiot własności przemysłowej. Taka ochrona mogłaby być udzielana równolegle z decyzjami wydawanymi przez dedykowane urzędy RP. Biorąc pod uwagę czas i wielość procedur, związanych z uzyskaniem patentu na wynalazek, wzór użytkowy/ przemysłowy czy znak towarowy w Polsce, dodatkowe mierzenie się z procedurami innych krajów, posiadających odmienne regulacje i procedury, rodzi znaczne ryzyko ujawnienia kluczowych informacji, nieskuteczność ochrony, przewlekłość procedur, wysokie koszty itp.

Uwagi szczegółowe zawarte są w załączonej tabeli

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź oraz opracowań własnych.