stanowisko ZPPM – uwagi do dokumentu Strategia współpracy z partnerami w ramach programu FENG 2021-2027

Lubin, 1 marca 2022 r.

ZPPM / 6S / III / 2022
 
Sekretariat Komitetu Monitorującego POIR
Wydział Monitorowania
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju (DIR)
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do dokumentu projektu „Strategii współpracy z partnerami w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)”, przygotowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców. Związek Pracodawców Polska Miedź reprezentuje Federację Przedsiębiorców Polskich w ramach prac Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 
Uwagi ogólne do projektu

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania projektu „Strategii współpracy z partnerami w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)” Nasza organizacja, jak i podmioty w niej zrzeszone, doceniają podjęte przez Ministerstwo działania mające na celu usystematyzowanie działań podejmowanych wspólnie z partnerami w zakresie przygotowania projektu programu FENG oraz nakreślenie zasad współpracy na dalszych etapach realizacji programu. Co bardzo istotne, projektowany dokument wpisuje się w założenia wskazane w Europejskim kodeksie postępowania w zakresie partnerstwa.

Jesteśmy zwolennikami dialogu międzyinstytucjonalnego w każdej postaci, współpracy między instytucjami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, ponieważ jest to gwarancja przygotowania optymalnych programów operacyjnych, jak też ich efektywnego wdrażania, monitorowania i ewaluacji w celu ciągłej poprawy. Ma to niezwykłe znaczenie w ciągle zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych, szybkiego postępu technicznego i technologicznego mającego wpływ na realia prowadzenia biznesu.

Dziękujemy za przygotowanie dokumentu „Strategia współpracy z partnerami w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”. Jako członkowie Komitetu Monitorującego PO IR chcielibyśmy zgłosić w czasie konsultacji kilka uwag, które mają zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie:

 

Uwagi szczegółowe:

  1. Pozytywnie oceniamy propozycję Instytucji Zarządzającej FENG, aby wystosować zaproszenie do innych podmiotów do składu nowego komitetu. Jednak w naszej ocenie, nowe osoby wydelegowane spoza katalogu podmiotów wymienionych w rozdz. 5 projektu ustawy wdrożeniowej na lata 2021-202, powinny mieć status „Obserwatora”.
  2. Prosimy o przeanalizowanie zapisu  „IZ FENG będzie dążyła do tego, aby liczba członków komitetu monitorującego nie przekroczyła 55 członków”. W naszej ocenie, liczba 55 członków (wraz zastępcami) jest duża. Proponujemy, aby liczba członków komitetu nie przekraczała 50 osób. Zapewni to sprawne prowadzenie prac nowego komitetu.
  3. Pozytywnie odbieramy propozycję Instytucji Zarządzającej FENG, aby zapewnić budowę zaplecza eksperckiego z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych, dotyczącego wdrażania FENG, w tym: opiniowanie materiałów związanych z pracami komitetu monitorującego i uzgadnianie stanowisk z reprezentowanym środowiskiem; czy podnoszenie kompetencji kadry partnera, w tym: finansowanie szkoleń w celu podniesienia kompetencji i przygotowanie partnera do świadczenia usług w obszarze środowiskowym oraz cyfrowym dla swoich członków.

Uważamy, że tego typu rozwiązania będą mogły stanowić dobrą praktykę wspierania partnerów społecznych i gospodarczych dla innych komitetów monitorujących w Polsce w nowej perspektywie 2021-2027.

Jednocześnie deklarujemy, jako członkowie Komitetu Monitorującego PO IR, udział w konsultacjach tych nowych rozwiązań.

4. W pełni popieramy również Państwa propozycję utworzenie 3 grup roboczych. W szczególności uważamy, że ważną rolę będzie miała Grupa robocza ds. środowiskowych w FENG, która będzie wypracowywać systemowe rozwiązania przyczyniające się do transformacji polskich przedsiębiorstw (głównie MŚP) w kierunku celów Europejskiego Zielonego Ładu i neutralności klimatycznej. Uważamy za celowe i w pełni uzasadnione powołanie takiego gremium eksperckiego. Jednocześnie Związek Pracodawców Polska Miedź deklaruje współpracę w ramach tej grupy roboczej.

 
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź oraz uwag członków Komitetu Monitorującego PO IR.