Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 rok (KPDZ).

Lubin, 24 marca 2022 r.

ZPPM / 14S / III / 2022

 
Szanowna Pani
dr Ewa Flaszyńska
Dyrektor Departamentu Rynku Pracy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 
Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 rok (KPDZ).

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Uwagi ogólne do projektu

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 r. (KPDZ), dokumentu strategicznego, który w swym zamyśle ma identyfikować wyzwania polskiego rynku pracy oraz wyznaczać kierunki działań w przyszłości, służące realizacji polityki zatrudnienia.

Projekt KPDZ przedstawia analizę rynku pracy i wskazuje na główne problemy występujące w naszym kraju. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że sytuacja na rynku pracy jest bardzo zmienna, a w obliczu agresji Rosji na Ukrainę oraz migracji uchodźców wojennych na teren Polski tempo zmian będzie narastać. Tymczasem projekt KPDZ powstawał jeszcze w 2021 r., natomiast początek 2022 r. przyniósł znaczące zmiany. KPDZ wskazuje, że pracodawcy planują ponad pięciokrotnie więcej przyjęć do pracy, niż zwolnień.

Zgodnie z najnowszym badaniem organizacji reprezentatywnej, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), „Busometr” przeprowadzonym na grupie 580 przedstawicieli sektora MŚP choć zaledwie 7% ankietowanych firm planuje redukcję zatrudnienia, to jedynie 13% chce zatrudnić nowych pracowników. Oznacza to, że choć wciąż nastroje dotyczące rynku pracy można uznać za pozytywne, to należy się raczej spodziewać albo utrzymania poziomu zatrudnienia w gospodarce, albo niewielkiego wzrostu tego współczynnika. Warto wskazać, że zgodnie z badaniem „Busometr” wskazuje na rekordowo złe nastroje przedsiębiorców dotyczące gospodarki i poziomu inwestycji (1).

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) dobrze diagnozuje identyfikuje podstawowe wyzwania z jakimi zmaga się polski rynek pracy opierając się na przeprowadzonych badaniach. Z pewnością jednym z nich jest fakt, że wciąż niewystarczająco korzystamy z dostępnego potencjału siły roboczej, na co wskazuje wysoki współczynnik bierności zawodowej. Według najnowszych danych publikowanych przez GUS za III kwartał 2021 r. osoby bierne zawodowo stanowiły 41,8% ogółu ludności w wieku 15–89 lat, a zatem o 0,6 punktu procentowego mniej niż w poprzednim kwartale. Oczywiście na tą grupę składają się głównie osoby będące na emeryturze (51,1%), uczące się (21,3%), czy też niepełnosprawne bądź zmagające się z chorobami (11,3%). Warto również wskazać, że wskaźnik ten jest zdecydowanie wyższy u kobiet, które wśród biernych zawodowo osób stanowiły aż 61,4% (2). Nasza gospodarka dla właściwego funkcjonowania, szczególnie w sytuacji niskiego poziomu bezrobocia, pilnie potrzebuje pracowników, a zatem aktywizacja części osób biernych zawodowo powinna być jednym z priorytetów polityki zatrudnienia.

Na pozytywną ocenę zasługują m.in. działania mające na celu aktywizację osób biernych zawodowo, również takich, które nie są zarejestrowane w urzędach pracy czy promowanie uczenia się dorosłych, w tym kształcenia ustawicznego. Pozytywnie oceniamy także działania mające na celu aktywizację osób biernych zawodowo, również takich, które nie są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy.

Pełna treść stanowiska w załączeniu.
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź oraz organizacji reprezentatywnych (ZPP, FPP).
(1) https://zpp.net.pl/busometr-zpp-tak-zlych-nastrojow-dawno-nie-bylo-pozytywne-wiadomosci-jedynie-z-rynku-pracy/ (dostęp na dzień 08.02.2022 r.).
(2) GUS, Aktywność ekonomiczna ludności Polski – 3 kwartał 2021 r. (dostęp na dzień 08.02.2022 r. – są to dane bardziej aktualne niż przyjęte w KPDZ).