Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MF w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (482)

Lubin, 5 maja 2022 r.

ZPPM / 23S / V / 2022
Znak sprawy: DCT3.8200.3.2021
 
Szanowny Pan
Artur Soboń
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów
 

Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (nr 482 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów) z dnia 14.04.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 25.04.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.

Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (nr 482 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów)

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Uwagi ogólne:

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu dostosowanie zakresu danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) w zakresie cen transferowych. Nasza organizacja, jak i podmioty w niej zrzeszone, doceniają fakt, iż projektowane rozporządzenie pozostaje bez negatywnego wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, sektora odbudowującego swoje znaczenie gospodarcze w post pandemicznej rzeczywistości.

Obowiązkiem składania informacji o cenach transferowych objęci są przedsiębiorcy działający w grupie podmiotów powiązanych, po spełnieniu określonych w ustawie kryteriów. Podmioty takie są zrzeszone w Związku Pracodawców Polska Miedź, dlatego zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę zaprezentowanych w niniejszej opinii wniosków, uwag oraz zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego. Jesteśmy otwarci na dyskusję merytoryczną dotyczącą modyfikacji projektowanych zapisów na dalszym etapie prac legislacyjnych.

Uwagi szczegółowe znajdują się w załączeniu

 
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.