Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (589)

Lubin, 12 września 2022 r.

ZPPM / 47S / IX / 2022
Znak sprawy: PT7.8100.5.2022

 

Szanowny Pan
Artur Soboń
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów

Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (nr 589 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów) z dnia 16.08.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 30.08.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku

Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (nr 589 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza blisko 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Uwagi ogólne

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Finansów projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (nr 589 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów).

Zmiany w akcie prawnym są związane z koniecznością dostosowania warunków korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur do specyfiki jednostek samorządu terytorialnego, a także zmian dotyczących uznania za podatnika VAT grupy VAT, a nie poszczególnych jej członków. Ważny jest fakt, że proponowana nowelizacja jest wynikiem konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, które były prowadzone w grudniu 2021 r. na etapie uzgodnień projektu tego rozporządzenia. Potwierdza to istotny wpływ dialogu społecznego na kreowane rozwiązania prawne

Uwagi szczegółowe znajdują się w załączeniu

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź