Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (nr 72)

Lubin, 19 maja 2022 r.

ZPPM / 27S / V / 2022
Sygn. DPP-IV.0210.1.7.2022.AK2
 
Szanowna Pani
Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Szanowna Pani Minister

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (nr 72 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej) z dnia 25.03.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 28.04.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (nr 72 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza blisko 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej projektu rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, którego głównym celem jest dostosowanie obowiązujących przepisów do obowiązujących norm statystycznych zawartych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 349/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących wypadków przy pracy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

Analiza projektu i załączonych dokumentów (uzasadnienie, OSR) oraz opinie otrzymane od naszych podmiotów członkowskich i firm współpracujących pozwoliły nam na przygotowanie następujących uwag.

Proponowane rozwiązania są tylko zmianami technicznymi. Nie wprowadzają uproszczeń dla wypełniającego kartę wypadków. W dalszym ciągu jest ona skomplikowana. Wypełnienie jej wymaga dużego doświadczenia, umiejętności interpretacji i sprawnego poruszania się w przepisach. W tym miejscu należy postawić pytanie, dlaczego nie uproszczono i zmniejszono ilości wypełnionych punktów, tak jak to zrobiono w rocznym sprawozdaniu Z-10 o warunkach pracy. Zaproponowany we wskazanym dokumencie kierunek jest słuszny, ponieważ należy upraszczać procedury a nie je utrudniać.

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź