Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (nr 76)

Lubin, 24 maja 2022 r.

ZPPM / 29S / V / 2022
Sygn. DRP-XI.0210.4.2022.LL

Szanowna Pani
Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Szanowna Pani Minister

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (nr 76 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej) z dnia 27.04.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 4.05.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.
Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (nr 76 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza blisko 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej projektu rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, który realizuje potrzebę doprecyzowania lub skorygowania niektórych jego przepisów oraz ich dostosowania do specyfiki systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Akt ten jest bardzo potrzebny z uwagi na fakt zapotrzebowania pracodawców, czy szerzej ujmując potrzeb gospodarki Polski, na pracę wykonywaną przez cudzoziemców.

Pewne niejasności budzi kwestia, na jakiej zasadzie będzie przebiegała weryfikacja tożsamości podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi jeśli podmiot powierzający wykonywanie pracy jest osobą fizyczną. Należy rozwiać wątpliwości w obszarze, jak taka weryfikacja będzie przebiegała w praktyce. Czy system pozwoli na wyjaśnienie właściwości  terytorialnej sprawy? Czy system poinformuje urząd przed wyczytaniem „Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi”, że podmiot winien złożyć wniosek do innego urzędu ? Czy po takiej weryfikacji będzie można to oświadczenie przekazać do innego właściwego urzędu?

Wątpliwości budzi również kwestia, czy oprócz uwzględnienia w opisie dowodu wpłaty danych osobowych cudzoziemca nie powinny znaleźć się na przelewie dane podmiotu powierzającego pracę.

Uzasadnienie w załączeniu

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź