Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (135)

Lubin, 26 czerwca 2023 r. ZPPM / 19S / VI / 2023 Znak sprawy: DPP-I.0210.16.5.2023.JM Szanowna Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa Szanowna Pani Minister Szanowni Państwo W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (nr 135 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej) z dnia 19.05.2023 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 25.05.2023 r. Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości. Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostajemy z wyrazami szacunku Marta Wisłocka                               Piotr Karwan Prezes Zarządu                               Wiceprezes Zarządu Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (nr 135 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej) Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza ponad 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców. Uwagi ogólne Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Projektowane rozporządzenie określa zasady w bardzo ważnej dziedzinie życia społecznego, jakim jest bezpieczeństwo i higiena pracy. Projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie brzmienia rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 973) do zmian technologicznych, które nastąpiły od czasu jego wydania. Biorąc pod uwagę fakt postępu technologicznego i rozwoju techniki cenny jest fakt nowelizacji obowiązujących ponad 20-letnich rozwiązań oraz doprecyzowanie i uaktualnienie poszczególnych definicji. Bardzo pozytywnie oceniamy fakt umożliwienia pracodawcom pewnej swobody w organizacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ergonomii na stanowisku pracy. Uwagi szczegółowe zawarte są w załączonej tabeli zgłaszania uwag. Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich (KGHM Polska Miedź S.A., NITROERG S.A.) oraz opracowań własnych Związku Pracodawców Polska Miedź