Stanowisko ZPPM– uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu rozwoju pod nazwą „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030” (nr ID118 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

Lubin, 9 sierpnia 2021 r.

 
ZPPM / 22S / VIII / 2021
 
Szanowny Pan
Marek Gróbarczyk
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
 
Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu rozwoju pod nazwą „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030” (nr ID118 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) z dnia z 29.06.2021 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 21.07.2021 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.
Wyrażając nadzieję na przychylne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.
 
Michał Kielan
Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu rozwoju pod nazwą „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030” (nr ID118 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 118 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Uwagi do projektu

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu rozwoju pod nazwą „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030” (nr ID118 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Nasza organizacja, jak i podmioty w niej zrzeszone, rozumieją potrzebę stworzenia dokumentu o charakterze operacyjno-wdrożeniowym dla realizacji celów określonych w średniookresowej strategii rozwoju kraju – Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z perspektywą do 2030 r. oraz sektorowej strategii rozwoju – Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu.

Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę wniosków zawartych w załączonej tabeli uwag do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu rozwoju o nazwie Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030.
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź (Gmina Miejska Głogów).