Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (nr UD306)

Lubin, 7 kwietnia 2022 r.

ZPPM / 18S / IV / 2022
 
Szanowny Pan
Mariusz Golecki
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 

Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (nr UD306 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) z dnia 9.03.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 10.03.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.

Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (nr UD306 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Uwagi ogólne:

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania projektu ustawy o projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Nasza organizacja, jak i podmioty w niej zrzeszone, doceniają podjęte przez Ministerstwo działania mające na celu doprecyzowanie przepisów i uproszczenie obowiązku sprawozdawczego oraz poprawę efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców, ponieważ stanowią one jeden z najczęstszych powodów utraty płynności finansowej. Ryzyko związane z możliwością powstania zatoru płatniczego, dotyka zarówno początkujących przedsiębiorców jak i firmy z ugruntowaną pozycją na rynku. Najgorsze w skutkach są bankructwo lub likwidacja. Oprócz trudności z nawiązaniem współpracy handlowej, zatory płatnicze wiążą się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów w postaci odsetek, kosztów sądowych czy kosztów windykacji. Ta nowelizacja reguluje zatem szereg istotnych dla przedsiębiorców kwestii.

Uwagi szczegółowe znajdują się w załączeniu

 
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.