Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (UC 52)

Lubin, 16 maja 2022 r.

ZPPM / 26S / V / 2022
Sygn. DP-WOPI.0220.71.2021.AM
Szanowna Pani
Anna Moskwa
Minister Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 
Szanowna Pani Minister

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (nr UC 52 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) z dnia 11.04.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 22.04.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.
Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (nr UC 52 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza około 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Klimatu i Środowiska projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw – aktu prawnego, którego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zapewnienie stabilnych dostaw w przypadku przerw oraz zakłóceń, szczególnie do odbiorców chronionych, a także wprowadzenie środków wpływających na zmniejszenie zależności od dostaw z jednego kierunku. Ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego kraju, stabilności działania podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, które nastąpiły w ostatnim półroczu.

Analiza projektu ustawy i załączonych dokumentów (uzasadnienie, OSR) oraz opinie otrzymane od naszych podmiotów członkowskich pozwoliły nam na przygotowanie załączonych poniżej uwag. Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę zaprezentowanych w niniejszej opinii wniosków, uwag oraz przedłożonej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego. Jesteśmy otwarci na dyskusję merytoryczną dotyczącą modyfikacji projektowanych zapisów na dalszym etapie prac legislacyjnych.

Uwagi ogólne

Zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energii z 2019 roku, wykorzystanie gazu w przemyśle skutkuje zmniejszeniem emisji CO2 sektora o 33% w porównaniu do innych paliw kopalnych. Technologia produkcji metali nieżelaznych uwzględniająca cele dekarbonizacyjne, a także prawidłowa działalność hut, uzależnione są od stabilnych i przewidywalnych dostaw gazu. Zarówno wyłączenia pieców hutniczych jak i przerwanie procesów produkcyjnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy urządzeń i instalacji wymaga podjęcia z wyprzedzeniem odpowiednich działań przygotowawczych. Jednocześnie pełne przywrócenie pracy hut (po ich wygaszeniu) jest procesem długotrwałym.

Analiza planów ograniczeń przygotowanych w oparciu o nowe przepisy (rozporządzenie poglądowe wydane na podstawie delegacji ustawowej art. 55 ust. 1 ustawy o zapasach), wskazuje że już wprowadzenie drugiego stopnia zasilania może doprowadzić do przerwania produkcji w niektórych instalacjach (co jest następstwem wyznaczania stopni zasilania, w oparciu o „sztywne” dane historyczne, bez możliwości uwzględnienia indywidualnych uwarunkowań takich jak remonty, czy czasowe odstawienia części instalacji).

Powyższe może negatywnie wpłynąć na łańcuchy dostaw w gospodarce, które raz zakłócone mogą spowodować długotrwałe niedobory takich produktów jak m.in. walcówka miedzi. Polskie huty metali nieżelaznych dostarczają wyroby dla wielu strategicznych sektorów gospodarki, dlatego za skrajnie niepożądaną sytuację należy uznać możliwość zakłócenia ich pracy, na skutek wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu powyżej pierwszego stopnia zasilania.

Uwagi szczegółowe znajdują się w załączeniu

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź