Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (144)

Lubin, 14 lipca 2023 r. ZPPM / 22S / VII / 2023 Znak sprawy: DUS-III.0210.1.2023.AJ Szanowny Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (nr 144 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej) z dnia 30.06.2023 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 3.07.2023 r. Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości. Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostajemy z wyrazami szacunku Marta Wisłocka Prezes Zarządu Związku Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (nr 144 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej) Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza ponad 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców. Uwagi ogólne Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany polegające na podniesieniu kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia, jaka jest wyłączona z podstawy wymiaru składek, do kwoty 450 zł oraz rozszerza przepis o wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych. W obowiązującym obecnie stanie prawnym wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu jest wyłączona z podstawy wymiaru składek do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł (od 1 marca 2022 r.). Bardzo pozytywnie oceniamy urealnienie kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określonej w § 2 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia, jak również zmiany w zakresie sposobu przeliczania kwot stanowiących podstawę wymiaru składek z waluty EUR na PLN. Uwagi szczegółowe Obecnie jednym z wyłączeń z podstawy wymiaru składek jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł. Nowy, wyższy limit zwolnienia obowiązuje od 1 marca 2022 r. – przedtem wartość posiłków nie podlegała oskładkowaniu jedynie do wysokości 190 zł miesięcznie. Przedmiotowy projekt planuje podwyższyć wskazaną kwotę do 450 zł, co stanowi pozytywną zmianę. Projekt przewiduje również, że oskładkowana nie będzie też wartość otrzymanych przez pracowników kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych do kwoty 450 zł. To ważna zmiana, ponieważ dotychczasowe podejście Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tej sprawie nie było jednolite. W projekcie przesądzono, że chodzi tu o wartość kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych, które uprawniają do nabycia wyłącznie posiłków lub przetworzonych produktów żywnościowych nadających się do bezpośredniego spożycia w placówkach gastronomicznych. Zaproponowane brzmienie przepisu może jednak tworzyć trudności w interpretacji i ograniczyć możliwość zakupu gotowych posiłków w sklepach spożywczych, które nie mają wydzielonej części gastronomicznej, albo wymusi to np. wystawianie stolików restauracyjnych, aby spełnić wymóg określony w tym projekcie.  Propozycje zmian: W związku z powyższym, proponuje się zmianę brzmienia §1 pkt 1 lit. c) projektu poprzez wykreślenie zwrotu „w placówkach gastronomicznych”. Po proponowanej zmianie przepis brzmiałby następująco: „11) wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych, które uprawniają do nabycia wyłącznie posiłków lub przetworzonych produktów żywnościowych nadających się do bezpośredniego spożycia – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł,”, Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich oraz opracowań własnych Związku Pracodawców Polska Miedź