Stanowisko ZPPM w sprawie konsultacji dot. zmian klimatu – aktualizacji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) – Ref. Ares(2020)6081850 – II faza konsultacji

Lubin, 5 lutego 2021 r.

 
ZPPM / 4S / II / 2021
 
European Commission
Directorate-General for Climate Action
Units B1 (EU ETS Policy Development and Auctioning) and B3 (International Carbon Market, Aviation and Maritime)
Rue de la Loi / Wetstraat 200
B-1049 BRUSSELS
Belgique/België
Konsultacje publiczne: Ref. Ares(2020)6081850
 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie konsultacji dot. zmian klimatu – aktualizacji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) – konsultacje publiczne.

The Polish Copper Employers’ Association position paper on Amendment of the EU Emissions Trading System (Directive 2003/87/EC) – COMMENTS ON THE INCEPTION IMPACT ASSESSMENT (IIA) – Public consultation

 

Konsultacje publiczne aktualizacji przepisów dot. unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) (Dyrektywa 2003/87/EC)

Proposal for a directive – Inception impact assessment – Ref. Ares(2020)6081850 – Amendment of the EU Emissions Trading System (Directive 2003/87/EC)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 117 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa
i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Uwagi:

  1. Proponowane przez Komisję Europejską rozszerzenie systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych na inne sektory wydaje się być słuszne z uwagi na bardziej sprawiedliwe i solidarne ponoszenie kosztów przeciwdziałania zmianom klimatu przez interesariuszy. Jakkolwiek słuszna jest to idea z punktu widzenia ochrony środowiska i celu klimatycznego, włączenie transportu i budownictwa, a być może także wszystkich źródeł spalania paliw kopalnych do systemu handlu EU ETS, spowoduje niewątpliwie ogólny wzrost cen towarów i usług w krajach Unii Europejskiej. Odbije się to szczególnie negatywnie na najmniej zamożnych gospodarstwach domowych regionów Unii uzależnionych od paliw kopalnych.
  2. Obawę budzi również wiążąca się z EU ETS nierówna konkurencja ze strony krajów nieuczestniczących w systemie handlu emisjami, której zakres zwiększy się, jak sądzimy, w wyniku wzrostu ucieczki emisji do tych krajów.
  3. Ponadto, naszym zdaniem, zakładane w ocenie oddziaływania pozytywne efekty zmiany regulacji systemu EU ETS nie są możliwe do osiągnięcia w łatwy i szybki sposób. W dalszym ciągu istotną barierą w redukcji emisji CO2 jest nadal wysoki koszt wdrożenia technologii,  urządzeń i środków transportu zero-, czy niskoemisyjnych. W przypadku transportu, zwłaszcza jeśli chodzi o przeciętnego obywatela Polski lub o małe przedsiębiorstwa, koszt pojazdu elektrycznego jest barierą skutecznie uniemożliwiającą  jego zakup.
  4. Uważamy, że konieczne jest zatem istotne wsparcie finansowe, niwelujące skutki ucieczki emisji, jak również włączenie do systemu EU ETS systemu zachęt i wsparcia dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorców, umożliwiającego zmianę źródeł energii i środków transportu na zero- i nisko emisyjne. Niemniej ważne jest także instytucjonalne, wspólnotowe wsparcie badań nad rozwojem technologii zero- i niskoemisyjnych. Takie istotne zachęty finansowe będą miały realny wpływ na rozwój rynku technologii skutkujących redukcją emisji gazów cieplarnianych, powodując  w rezultacie ich faktyczną dostępność dla większej grupy interesariuszy.

Z wyrazami szacunku
 
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.