stanowisko ZPPM w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Klimatu dot. kogeneracji-nr z wykazu prac legislacyjnych 58 i 59

Lubin, 24 września 2020 r.

ZPPM / 106 / IX / 2020
 
Szanowny Pan
Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
 
Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do dwóch projektów rozporządzeń Ministra Klimatu: projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021 (numer z wykazu prac legislacyjnych 58) oraz projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021 r. (numer z wykazu prac legislacyjnych 59).

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektów legislacyjnych oraz na dalszym etapie prac legislacyjnych.
Z wyrazami szacunku
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Klimatu:

 

  • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021 r. (numer z wykazu prac legislacyjnych 59)

  • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021 (numer z wykazu prac legislacyjnych 58)

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 117 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Uwagi ogólne

Skierowane do konsultacji publicznych zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu dotyczące uregulowań w zakresie kogeneracji (wartości referencyjne dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) należy ocenić pozytywnie w kontekście rozwoju liczby jednostek kogeneracji wytwarzających energię elektryczną przy uwzględnieniu poprawy efektywności energetycznej, jakości powietrza, a także wzrostu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i ciepła.

 

W naszej opinii zmiany mają właściwy kierunek, jednakże dla szybszego i efektywniejszego rozwoju postulujemy uwzględnienie następujących uwag uzupełniających zakres projektowanych rozporządzeń:

  1. Zgłaszamy postulat rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymywania wsparcia z tytułu produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji o podmioty wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby oraz ciepło na potrzeby komunalne (wprowadzane do publicznej sieci ciepłowniczej). W trakcie prac nad ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji podmioty takie zostały pozbawione możliwości uzyskania wsparcia – co generuje w ich działalności lukę kosztową i w sposób nieuzasadniony stawia w gorszej pozycji, w stosunku do zawodowych elektrociepłowni. Taka sytuacja rodzi ryzyko nieopłacalności produkcji energii elektrycznej i ciepła przez jednostki kogeneracyjne przemysłowe, w tym na potrzeby komunalne, co może stać w sprzeczności z ideą efektywnego wykorzystywania źródeł energii.  
  1. Zwracamy Państwu uwagę na fakt, że zakładany budżet systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji – finansowany z opłaty kogeneracyjnej istotnie obciąży koszty nabycia energii elektrycznej przez przemysł energochłonny – przy niemal faktycznym wykluczeniu jednostek kogeneracyjnych przemysłowych (autoproducenckich) z możliwości korzystania z tego systemu. Jednocześnie warto wskazać, że odbywa się to w bardzo newralgicznym czasie – walki o konkurencyjność polskiego przemysłu energochłonnego, poddawanej silnej presji związanej z rosnącymi kosztami nabycia energii elektrycznej (wynikającymi m.in. z brakiem ulg w zakresie opłaty mocowej i rosnącymi kosztami uprawnień do emisji CO2). Wnosimy w tym zakresie o podjęcie prac legislacyjnych nad mechanizmami wsparcia kogeneracji dedykowanymi energetyce przemysłowej.

 
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź (w szczególności KGHM Polska Miedź S.A)