Stanowisko ZPPM w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej (nr 63 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu)

Lubin, 8 października 2020 r.

ZPPM / 120 / X / 2020
 
Szanowny Pan
Piotr Dziadzio
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
 
Szanowny Panie Ministrze
W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej (nr 63 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu).
Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego oraz na dalszym etapie prac legislacyjnych.
Z wyrazami szacunku
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej (nr 63 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 117 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Uwagi

Skierowane do konsultacji publicznych uregulowania w zakresie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej, zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu to akt prawny, który określa m.in. terminy i sposób przekazywania operatorowi środków z tytułu opłaty mocowej. Wskazane w rozporządzeniu warunki i sposób pobierania opłaty mocowej nie podlegały wcześniejszej regulacji.

Prosimy o dokonanie modyfikacji zapisów dotyczących terminu przekazywania środków z tytułu opłaty mocowej za dany okres rozliczeniowy. Okresem rozliczeniowym dla rozliczeń jest miesiąc kalendarzowy, a przekazanie środków z tytułu opłaty mocowej następuje „w terminie do 18. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.”

Termin ten, inaczej niż w przypadku informacji o wolumenie energii elektrycznej, nie koreluje z terminem przekazania środków z tytułu opłaty OZE. W ustawie OZE wskazano bowiem datę – 21. dzień miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

W tym zakresie postulujemy przesunięcie ww. terminu – z 18 do 21 dnia kalendarzowego po okresie rozliczeniowym. Pozwoli to na uspójnienie terminów przekazywania OSP środków finansowych z tytułu opłaty OZE lub opłaty kogeneracyjnej, wynikających z innych przepisów, w tym ustawy o OZE, czy ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

 
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.