Stanowisko ZPPM w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (nr RD238 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

Lubin, 23 grudnia 2020 r.

ZPPM/ 154 / XII / 2020
 
Szanowny Pan
Piotr Dziadzio
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 
Temat: Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (nr RD238 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)
 
Szanowny Panie Ministrze
 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 119 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

 

W dniu 25 listopada 2020 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Rady Ministrów sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (nr RD238 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). W projekcie tego rozporządzenia niżej wymienione zmiany dotyczą podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.

Po analizie załączonego projektu rozporządzenia prosimy o uwzględnienie następujących uwag.

  1. Projekt nie uwzględnia zakładów przemysłowych posiadających własne źródła wytwórcze i pozytywnego wpływu autogeneracji na zapotrzebowanie na moc od Operatora Systemy Dystrybucyjnego. OSD powinien być przygotowany na dostarczenie minimalnej potrzebnej mocy, która będzie wyższa gdy autogeneracja nie będzie funkcjonować.
  2. Przy ustalaniu stopni zasilania powinny być brane pod uwagę przerwy technologiczne (np. remonty, inwestycje). Jeśli w zakładzie przemysłowym występowały przerwy technologiczne, remontowe czy serwisowe w roku poprzedzającym rok obowiązywania planu ograniczeń odbiorca powinien mieć prawo do przyjęcia okresu analogicznego sprzed np. dwóch lub trzech lat.
  3. W projekcie nie uwzględniono sytuacji, kiedy następuje planowany wzrost poborów w roku następnym ze względu np. na rozbudowę zakładu, a do planu ograniczeń przyjmuje się moce historyczne, które będą zaniżone, ponieważ nie uwzględniają zwiększenia produkcji w roku następnym.
  4. Odbiorca nie ma możliwości wystąpienia z uzasadnionym wnioskiem do operatora o korektę wielkości mocy minimalnej. Zbyt mała moc minimalna dla 20 stopnia zasilania w tym przypadku powodowałaby także zaburzenia dla pozostałych stopni zasilania.
  5. W projekcie założono, że ograniczenia od 12 stopnia do 20 stopnia mają przebiegać liniowo. W przypadku zakładów przemysłowych pracujących w ruchu ciągłym istnieje duże ryzyko, że już na początku tego przedziału, wprowadzone ograniczenia, spowodują konieczność wyłączenia linii produkcyjnych.
  6. Brak propozycji rekompensaty w przypadku wprowadzania stopni zasilania proporcjonalnej do poniesionych strat produkcyjnych może stać się środkiem do wprowadzania ograniczeń w dostawach i poborze energii bez ponoszenia żadnych negatywnych konsekwencji dla operatorów systemów elektroenergetycznych.

 
Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego oraz na dalszym etapie prac legislacyjnych.
 
Z wyrazami szacunku
 
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.