Stanowisko ZPPM w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (nr w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – RD273)

Lubin, 8 stycznia 2021 r.

ZPPM/ 1S / I / 2021
 
Szanowny Pan
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia
 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (nr w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – RD273)

 
Szanowny Panie Ministrze

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 119 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa
i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

W dniu 23 grudnia 2020 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (nr w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – RD273).

Doceniamy wysiłek legislacyjny oraz merytoryczny, którego efektem jest przygotowanie programu strategicznego w postaci Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Zapisy w nim zawarte dotyczą podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź. Po analizie załączonego projektu rozporządzenia prosimy o uwzględnienie następujących uwag.

 1. Cele operacyjne NPZ na lata 2021-2025 nie obejmują profilaktyki chorób układu krążenia i nowotworów, pomimo, że stanowią one największe zagrożenie życia Polaków (co m.in. wynika z uzasadnienia do Programu).
 2. Pomimo podkreślenia w uzasadnieniu istoty zagrożenia dla zdrowia publicznego pandemii COVID-19 w programie niewiele miejsca poświęca się temu problemowi.
 3. Dostrzegamy zasadność zwiększenia limitu środków na realizację celu operacyjnego 4, mając na uwadze trwające zagrożenie chorobami zakaźnymi, m.in. poprzez możliwość dokonania przesunięć na ten cel w większym zakresie niż 20% łącznej kwoty przewidzianej na realizację NPZ.
 4. Zadania służące realizacji celu operacyjnego nr 1, zadanie nr 2 – z uwagi na przepełnioną podstawę programową, bardzo dużą ilość jednostek lekcyjnych, nie dostrzegamy zasadności wprowadzania do siatki godzin nowego przedmiotu „lekcja o zdrowiu”, lecz realizowania tego rodzaju tematyki w ramach istniejących zajęć i przedmiotów np. w ramach godz. wychowawczej, wdż, przedmiotów przyrodniczych lub poprzez odpowiednią zmianę podstawy programowej.
 5. W ramach promocji aktywności fizycznej dzieci i młodzieży proponujemy organizację i finansowanie atrakcyjnych programów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży jak np. Umiem pływać – kontynuacja, Akademia Żaczek , Sprawny Dolnoślązaczek itp.
 6. Proponujemy rozszerzenie akcji promującej aktywność fizyczną oraz działań wspierających stosownymi mechanizmami prawidłowe żywienie na pozostałe grupy zawodowe, w szczególności te, które skazane są na małą aktywność fizyczną, nie ograniczając ich tylko do służb mundurowych.
 7. Działania w zakresie realizacji prozdrowotnej polityki fiskalnej sprzyjającej walce z nadwagą i otyłością proponujemy poszerzyć o działania wspierające dostępność rynkową do różnorodnych warzyw i owoców dla ogółu społeczeństwa, poprzez np. stosowny system wsparcia dla producentów żywności lub ograniczenia w maksymalnej cenie.
 8. W ramach realizacji celu operacyjnego nr 2 proponujemy ująć działania mające na celu propagowanie wzorców i stylów życia poprzez wskazanie znanych osób osiągających sukcesy, którzy funkcjonują bez wsparcia używek, czy nadużywania alkoholu, narkotyków i tytoniu. Proponujemy uzupełnić je o działania zwiększające poczucie własnej wartości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, oraz dające im możliwość dostrzeżenia dobrych stron, na których mogą opierać swój rozwój, bez potrzeby sięgania po alkohol, narkotyki.
 9. Przy realizacji celu operacyjnego 3 – Promocja zdrowia psychicznego, zasadnym wydaje się wdrożenie modelu istotnego wsparcia dzieci i młodzieży dotkniętych wyizolowaniem w wyniku epidemii, co wpływa istotnie na pogorszenie ich stanu psychicznego i może bezpośrednio mieć wpływ na profilaktykę uzależnień oraz zapobieganie samobójstwom. Formami wsparcia mogą być konsultacje i terapie z psychologiem szkolnym dla uczniów i rodziców. Istotnym narzędziem wymagającym wdrożenia powinno być obowiązkowe zatrudnienie w każdej ze szkół psychologa, finansowane środkami ze zwiększonej subwencji oświatowej, przy jednoczesnym dopuszczeniu różnych form zatrudnienia tego specjalisty, nie tylko w oparciu o umowę o pracę. Godnym rozważenia rozwiązaniem jest również stworzenie punktów wsparcia psychologicznego w każdej gminie/powiecie, które dostępne byłyby dla całej społeczności lokalnej. Dla powodzenia tego rozwiązania należałoby wdrożyć system finansowania nie obciążający budżetów samorządów.
 10. Realizując cel operacyjny nr 4 – Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne nie można pominąć konieczności wdrożenia skutecznego systemu identyfikacji i likwidacji „lokalnych trucicieli” spalających w piecach śmieci, definiując instytucje odpowiedzialne za monitorowanie i reakcję, które wyposażone winny zostać w odpowiednie środki restrykcji. Zadanie nr 4 proponujemy rozszerzyć terytorialnie o miejsce zamieszkania ogółu społeczeństwa, nie ograniczając go tylko do funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych oraz wdrożenie skutecznych metod zapobiegania truciu środowiska.
 11. W ramach zadania 3, realizującego cel operacyjny nr 5 – Zdrowie i aktywne starzenie się, dostrzegamy potrzebę zwrócenia uwagi oraz udzielenia wsparcia dla rodzin/ osób samodzielnie sprawujących opiekę nad osobami starszymi, schorowanymi, poprzez tzw. „opiekę wytchnieniową”. Natomiast w ramach zadania 8 dot. działań prozdrowotnych w środowisku pracy, proponujemy rozważenie skrócenia tygodniowego/ dziennego wymiaru czasu pracy, co sprzyjać może zwiększeniu aktywności tych osób.

 

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego oraz na dalszym etapie prac legislacyjnych.

Z wyrazami szacunku

Beata Staszków

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

 

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.