Stanowisko ZPPM w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (numer z wykazu prac legislacyjnych UD131)

Lubin, 15 października 2020 r.

 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (numer z wykazu prac legislacyjnych UD131)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 117 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt, iż przygotowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, mają na celu realizację postulatów podmiotów zajmujących się stosowaniem przepisów dotyczących pomocy społecznej w praktyce, jak również zmianę lub doprecyzowanie niektórych norm, których stosowanie spotykało się z trudnościami i różnym stosowaniem w praktyce. Zwracamy się z prośbą o dokonanie modyfikacji zapisów oraz instrumentów prawnych dotyczących następujących obszarów wskazanych w projekcie.

Uwagi szczegółowe
Uwagi są zawarte w komentarzach do poszczególnych artykułów:

 • art.1 pkt 1a(noweli) – ocena pozytywna;
 • art.1 pkt 1b – ocena pozytywna;
 • art.1 pkt 2 – ocena pozytywna; proponujemy jednak przesunięcie obowiązywania zweryfikowanych kryteriów na 1 kwietnia roku następującego po roku wprowadzenia nowych kryteriów oceniam pozytywnie, gdyż daje to organowi pomocy społecznej możliwość przeprowadzenia zmian w decyzjach z uwzględnieniem rewaloryzacji świadczeń z ZUS-u;
 • art. 1pkt 6-dot. art.39- pozytywnie oceniamy rozszerzenie przeznaczenia zasiłku celowego adekwatnie do występujących sytuacji;
 • art. 1 pkt 8- dot, nowego art. 50a – ocena pozytywna, ze wskazaniem, że w przypadku śmierci podopiecznego, przed odebraniem decyzji, koszty przyznanych usług pokrywa gmina;
 • art. 1 pkt 9- dot. 51b – w przypadku zlecenia takiego zadania- spowoduje wzrost kosztów prowadzenia takiego ośrodka, gdyż ich nieodpłatny pobyt (nowe brzmienie) na to wskazuje;
 • art. 1 pkt 10- dot. art. 51c- jest próba przerzucenia (na razie fakultatywnie) ciężaru utrzymywania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na samorząd gminny, choć w dotychczasowym brzmieniu jest to zadanie zlecone gminie (czyli koszty nadal powinien ponosić wojewoda-Skarb Państwa);
 • art.1 pkt 11-dot. art. 52 – pozytywna zmiana;
 • art. 1 pkt 12-dot. nowego art. 54a- pozytywna zmiana;
 • art. 1 pkt 19-dot. art. nowego 98a- korzystna i zasadna zmiana, z propozycją zamiany słów „fałszywych informacji” na „niezgodne ze stanem faktycznym”
 • art. 1 pkt 20-dot. art.101 nowy ust.2a- pozytywna zmiana,
 • art. 1 pkt 22-dot. art.104 – będzie to ograniczenie dla dochodów gmin, zmniejsza możliwość potrącenia w pełni wysokości- to zmniejszy niezależność samorządu gminnego; proponujemy zmianę tego przepisu
 • art. 1 pkt 23-dot. art.105 – pozytywna zmiana, proponujemy po wyrazach „gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych” dodać „i inne podmioty niepubliczne”
 • art. 1 pkt 24-dot. art. 106 – pozytywna zmiana,
 • art. 1 pkt 25-dot. art.107- pozytywna zmiana,
 • art. 1 pkt 26-dot. art.108-pozytywna zmiana,
 • art.1 pkt 28-dot.art.116 – ocena pozytywna
 • art. 1 pkt 29-dot. art. 119- pozytywna zmiana,
 • art.1 pkt 30-dot.art.121- ocena pozytywna
 • art.1pkt 31- dot. nowego art.121b- ścieżka awansu zawodowego i ocena okresowa-  ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że ust.3 pkt.5 należy rozszerzyć skalę oceny podobnie jak oceniani są pracownicy samorządowi, tj. skala 5 stopniowa. Proponowana aktualnie ocena pozytywna lub negatywna uniemożliwia dokonanie faktycznej oceny pracy pracownika socjalnego. Brak również jest umocowania prawnego co w przypadku dwóch ocen negatywnych.

ust.10 – w naszej ocenie awans pracownika socjalnego nie powinien być przyznawany automatycznie. W Ośrodku w którym są zatrudnieni pracownicy na podstawie ustawie o samorządzie gminnym i o pomocy społecznej spowoduje to rażące dysproporcje i będzie niesprawiedliwe wobec pracowników samorządowych. Dwukrotna pozytywna ocena pracy pracownika socjalnego nie zawsze powinna skutkować awansem zawodowym.

 • art.1 pkt 33- dot. art.130- pozytywna zmiana,
 • art. 4 – przeprowadzenie pierwszej oceny pracy pracowników socjalnych proponujemy wydłużyć do dwóch lat, od dnia wejścia w życie ustawy, w przypadku OPS zatrudniających powyżej 10 pracowników socjalnych. Kumulacja tych ocen wszystkich zatrudnionych pracowników socjalnych gdzie liczba ich jest większa niż 10 spowoduje dezorganizację pracy kadry zarządzającej co dwa lata.
 • art.6 (przejściowy dot. potrąceń na nowych zasadach) – zasadnym byłoby wprowadzenie vacatio legis – okres 6 miesięcy, gdyż wejście w życie bez żadnego okresu przejściowego spowoduje problemy natury organizacyjno-finansowej, naliczenia w dotychczasowych potrąceniach, przeliczenia na nowe potrącenia, analiza wszystkich spraw i akt, w których są dokonywane potrącenia wymaga okresu przejściowego,
 • art. 36 ust. 1 lit.h – proponujemy zamianę dotychczasowego zapisu „wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd” na nowe brzmienie „wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnioną przyznane przez sąd.”
 • art. 53a – zdanie pierwsze – proponujemy zamianę dotychczasowego zapisu „wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez Sąd” na nowe brzmienie „ wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobom całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnioną wypłaca się w wysokości ustalonej przez Sąd”.
 • Pracownicy socjalni proponują zmianę w ustawie  w art. 121 ust.3a – aby po słowach „w wysokości 400 zł” dodać zapis „rewaloryzowany co 2 lata”

 
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź (w szczególności Urząd Miejski w Głogowie).