STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKA MIEDŹ DOTYCZĄCE PROJEKTU DOKUMENTU „OBJAŚNIENIA PODATKOWE W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH NR 4 – DOMNIEMANIE ORAZ NALEZYTA STARANNOŚĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 11o USTAWY O CIT ORAZ ART. 23 ZA UST. 1B USTAWY O PIT”

Lubin, 19 kwietnia 2021 r.

ZPPM / 15S / IV / 2021

STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKA MIEDŹ DOTYCZĄCE PROJEKTU DOKUMENTU „OBJAŚNIENIA PODATKOWE W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH NR 4 – DOMNIEMANIE ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 11o USTAWY O CIT ORAZ ART. 23 ZA UST. 1B USTAWY O PIT

 
Szanowny Pan
Jan Sarnowski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 
Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam opinię Związku Pracodawców Polska Miedź DOTYCZĄCE PROJEKTU DOKUMENTU „OBJAŚNIENIA PODATKOWE W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH NR 4 – DOMNIEMANIE ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 11o USTAWY O CIT ORAZ ART. 23 ZA UST. 1B USTAWY O PIT.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Z wyrazami szacunku
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKA MIEDŹ DOTYCZĄCE PROJEKTU DOKUMENTU „OBJAŚNIENIA PODATKOWE W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH NR 4 – DOMNIEMANIE ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 11o USTAWY O CIT ORAZ ART. 23 ZA UST. 1B USTAWY O PIT

 Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 119 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

W związku z rozpoczęciem procesu konsultacji podatkowych w sprawie dokumentu „Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 4 – domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT” (dalej: Projekt Objaśnień) przedstawiam stanowisko oraz uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź (w dalszej części opinii występujący jako ZPPM) w przedmiocie ww. projektu. Analiza dokumentu oraz opinie otrzymane od naszych podmiotów członkowskich pozwoliły nam na przygotowanie następujących uwag.

Uwagi ogólne

Jak wskazuje się we wstępie do Projektu Objaśnień, głównym celem przyjętych regulacji jest zapewnienie rzetelnym podatnikom zachowania ich konkurencyjności rynkowej, dzięki zwalczaniu działalności podmiotów, które poprzez transferowanie dochodów do tzw. rajów podatkowych uzyskują nieuprawnione korzyści w zakresie podatków. Tymczasem, ze względu na przyjęty kształt objaśnień na rzetelnych podatników nakłada się dodatkowe obowiązki administracyjne, które nie wynikają wprost z regulacji ustawowych oraz nieproporcjonalnie obciążają ich podstawową działalność.

Obowiązujące przepisy, a w ślad za nimi Projekt Objaśnień nakładają na polskich podatników obowiązek weryfikowania ich kontrahentów bez względu na kraj pochodzenia, wielkość czy skalę współpracy. Należy mieć na względzie, że w przypadku wielu podmiotów oznacza to konieczność weryfikacji nawet kilkudziesięciu tysięcy transakcji miesięcznie. W skrajnym przypadku w praktyce może to oznaczać obowiązek sporządzenia olbrzymiej ilości (tysięcy stron) dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami niepowiązanymi (w szczególności w przypadku braku woli po stronie kontrahenta na udzielenie informacji, co do rozliczeń z innymi kontrahentami), które w praktyce nie prowadzą do zaniżenia podstawy opodatkowania.

Jednocześnie wspomniane w Projekcie Objaśnień obalenie domniemania, tj. wykazanie, że pomimo występowania rozliczeń kontrahenta z podmiotem krajowym, podmiot rajowy nie jest rzeczywistym właścicielem w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy o CIT, ze względu na brak szczegółów w treści dokumenty, nie jest realnym wsparciem dla podatników, gdyż prowadzi do dalszego nawarstwienia obowiązków administracyjnych. Obowiązki w praktyce są niemalże niemożliwe do spełnienia (np. badanie faktycznej rzeczywistej działalności gospodarczej niezależnego kontrahenta).

Mając powyższe na uwadze, ZPPM wnosi o przeredagowanie Projektu Objaśnień, poprzez dostosowanie ich brzmienia do treści regulacji ustawowych oraz wprowadzenie rozwiązań mających na celu ochronę rzetelnych podatników oraz uproszczenie obowiązków administracyjnych. W obecnym kształcie, w przypadku dużych podmiotów pełne wdrożenie Projektu Objaśnień oznaczałoby konieczność zmniejszenia zakresu bieżącej działalności w celu realizacji nowych obowiązków lub zwiększenie kosztów poprzez zwiększenie zasobów administracyjnych, które byłyby dedykowane wyłącznie do weryfikacji kontrahentów i ich rozliczeń.