Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – projekt Polityki Surowcowej Polski

Lubin, 9 sierpnia 2021 r.

 
ZPPM/ 21S / VIII / 2021
Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu Polityki Surowcowej Państwa (przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź oraz Fundacji Polska Sól)
 
Szanowny Pan
Dr Piotr Dziadzio
Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 
Szanowny Panie Ministrze

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 118 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców. W przeszłości aktywnie współpracowaliśmy z Ministerstwem Środowiska w pracach nad przygotowaniem założeń polityki surowcowej Polski, m.in. organizując cykl konferencji i seminariów poświęconych branży wydobywczej oraz racjonalnej gospodarce surowcami.

Związek Pracodawców Polska Miedź z entuzjazmem przyjmuje przygotowanie nowego projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP2050), który daje nadzieję na zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego Polski. Polska jest krajem o dużych zasobach surowców mineralnych i o bogatej tradycji ich wydobycia. Znaczenie surowców dodatkowo zostało wzmocnione faktem, iż PSP2050 jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Stały dostęp do odpowiedniej ilości surowców o pożądanej jakości jest istotnym czynnikiem zapewniającym zrównoważony rozwój i ciągłość procesów gospodarczych, zatem istotne jest rozpoznanie obecnego i prognozowanie przyszłego zapotrzebowania gospodarki na surowce. W obliczu spadku dostępności do surowców, a także wyczerpywania zasobów, zapewnienie ich bezpiecznych dostaw jest celem strategicznym. Funkcjonowanie gospodarki Polski powinno być zabezpieczone zarówno możliwością pozyskiwania surowców ze złóż krajowych, zwłaszcza w sytuacji, gdy mogą wystąpić problemy pozyskiwania ich z importu, jak również poprzez współpracę międzynarodową w zakresie zabezpieczenia dostępu do surowców.

Doceniamy wysiłek organizacyjny oraz merytoryczny, którego efektem będzie wdrożenie tego programu strategicznego. Chcielibyśmy wnieść nasz wkład do prac nad ostatecznym kształtem dokumentu poprzez zgłoszone w załączeniu uwagi. Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu dokumentu.

Wyrażając nadzieję na przychylne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.
Michał Kielan
Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź