Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do Krajowego Planu Odbudowy (KPO)

Lubin, 31 marca 2021 r.

 
ZPPM/ 11S / IIII / 2021

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do Krajowego Planu Odbudowy (KPO)

 
Szanowny Pan
Tadeusz Kościński
Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej
 
Szanowny Panie Ministrze

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 119 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź z entuzjazmem przyjmuje działania i prace prowadzone nad ostatecznym kształtem Krajowego Planu Odbudowy (KPO), programem strategicznym który daje nadzieję na odbudowę polskiej gospodarki po pandemii, zwiększenie jej innowacyjności, wzmocnienie jej odporności na wstrząsy oraz poprawę globalnej konkurencyjności polskich przedsiębiorców. KPO obejmuje aspekty, które stymulować będą inwestycje, wzrost gospodarczy i zatrudnienie poprzez odbudowę inwestycji i promowanie zmian strukturalnych. W tym kontekście z dużą nadzieją przyjmujemy fakt, iż celem głównym KPO jest zwiększenie produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy.

Wysoko oceniamy dokonaną diagnozę wyzwań rozwojowych, trafne wskazanie słabych punktów polskiej gospodarki, organizacyjny schemat dokumentu. Cieszymy się, że wskaźniki celowe zawarte w KPO są bardzo ambitne. Doceniamy wysiłek organizacyjny oraz merytoryczny, którego efektem będzie przygotowanie tego programu strategicznego. Chcielibyśmy wnieść nasz wkład do prac nad ostatecznym kształtem dokumentu poprzez zgłoszone w załączonym dokumencie uwagi.

Z wyrazami szacunku
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź