Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (nr 1.21 w Wykazie prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Aktywów Państwowych)

Lubin, 16 lipca 2021 r.

ZPPM / 19S / VII / 2021
Szanowny Pan
Adam Mirek
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Szanowny Panie Prezesie

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (nr 1.21 w Wykazie prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Aktywów Państwowych) z dnia z 24.06.2021 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 28.06.2021 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.
Wyrażając nadzieję na przychylne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (nr 1.21 w Wykazie prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Aktywów Państwowych)

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 118 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Uwagi do projektu

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (nr 1.21 w Wykazie prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Aktywów Państwowych). Nasza organizacja, jak i podmioty w niej zrzeszone, rozumieją potrzebę działań na rzecz uszczegółowienia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego w kontekście zapewnienia prawidłowego wykonywania czynności zawodowych i wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakładach albo zakładach górniczych, a także konieczność adekwatności przygotowania zawodowego i doświadczenia zawodowego do odpowiedniego usytuowania w schemacie organizacyjnym zakładu górniczego.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następującą kwestię. Zgodnie z tabelą 3 projektu rozporządzenia w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, możliwość uzyskania kwalifikacji osoby wykonującej czynności w wyższym dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności górniczej może uzyskać:

  • mgr inż. górnictwa – okres praktyki 2 lata
  • mgr inż. – studia podyplomowe z górnictwa – okres praktyki 3 lata
  • technik górnictwa – okres praktyki 2 lata

Natomiast w przypadku np. uzyskania kwalifikacji osoby wykonującej czynności w wyższym dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności mechanicznej (maszyn i urządzeń dołowych) ścieżka wygląda następująco:

  • mgr inż. (automatyka i roboty, mechanika i budowa maszyn, mechatronika) – okres praktyki 2 lata
  • mgr inż. – studia podyplomowe (automatyka i roboty, mechanika i budowa maszyn, mechatronika) – okres praktyki 3 lata
  • technik mechanik – okres praktyki 4 lata

W przedstawionych powyżej wymaganiach występuje niekonsekwencja, która dotyczy okresu praktyk dla osoby posiadającej wykształcenie technika oraz gradacji wymaganej praktyki w zależności od posiadanego wykształcenia dla różnych specjalności technicznych. W większości wymienionych specjalności okres praktyki dla osoby z wykształceniem mgr inż. danej specjalności wynosi 2 lata, mgr inż. z kierunkowymi studiami podyplomowymi 3 lata, natomiast dla osoby z wykształceniem technika danej specjalności waha się jedynie od 2 do 5-ciu lat. Stwarza to sytuację, w której w niektórych specjalnościach wymagany okres praktyki dwóch lat jest zrównany dla mgr inż. i technika danej specjalności, a dla osoby z wyższym wykształceniem i z kierunkowymi studiami podyplomowymi 3 lata.

Zapisy te obowiązywały również w poprzednim rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, jednak wydaje się, że powinny one zostać ujednolicone tak, aby okres praktyki dla osoby, która posiada wykształcenie na poziomie technika był dłuższy niż dla osoby posiadającej tytuł mgr inż. danej specjalności oraz dla osoby posiadającej tytuł mgr inż. ze studiami podyplomowymi danej specjalności.

Kwestia uznania okresu pracy w dziale BHP do stażu koniecznego do uzyskania kwalifikacji w innych wymienionych w projekcie specjalnościach wydaje się uzasadniona i słuszna.

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.