Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r. (nr 638 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska)

Lubin, 8 lipca 2021 r.

ZPPM / 18S / VII / 2021
 
Szanowny Pan
Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 
Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r. (nr 638 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska) z dnia z 16.06.2021 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 18.06.2021 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.
Wyrażając nadzieję na przychylne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r. (nr 638 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska)

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 118 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

 
Uwagi ogólne do projektu

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r. (nr 638 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska). Nasza organizacja, jak i podmioty w niej zrzeszone, z entuzjazmem podchodzą do podjętych przez Ministerstwo działań na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie:

Firmy przemysłowe (duzi odbiorcy energii) w Polsce są dotknięte wysokimi kosztami energii, szczególnie na tle konkurencji w Europie. Tendencja ta trwa od lat. W ostatnim roku w wyniku wzrostu cen uprawnień do emisji, hurtowe ceny energii elektrycznej w Polsce wzrosły o blisko 50%. Zwiększyły się także narzuty regulacyjne w tym między innymi związane z obowiązkiem zakupu certyfikatów OZE, co związane były z wysokimi cenami certyfikatu (wzrost z 132 zł/MWh w 2019 r. do 147 zł/MWh w 2021 r.). W tej sytuacji zarówno bieżąca pozycja konkurencyjna polskiego przemysłu jak i perspektywy na przyszłość ulegają stałemu pogorszeniu.

Obecne zapotrzebowanie sektorów energochłonnych w perspektywie kilku lat (do roku 2030) może się zwiększyć, co związane będzie z elektryfikacją procesów produkcyjnych oraz wprowadzeniem wodoru. W tej sytuacji niskie koszty energii odgrywają kluczową rolę na przyszłości sektora przemysłów energochłonnych. Wzrost cen energii na rynku hurtowym będzie miał odzwierciedlenie w znacznych przychodach producentów energii z OZE. Dalszy wzrost hurtowych cen energii będący wynikiem wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 spowoduje, że sytuacja wytwórców funkcjonujących w ramach systemu wsparcia OZE będzie znacząco się poprawiać. Dodatkowym czynnikiem rozwoju będą rosnące ceny certyfikatów, co pozwoli sektorowi notować bardzo duże zyski i marże operacyjne na poziomie przekraczającym 50%.

Zgodnie z oceną Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w związku z zakończeniem 15-letniego okresu wsparcia kolejnych wytwórców partycypujących w systemie świadectw pochodzenia oraz migracją istniejących instalacji do innych systemów wsparcia w 2021 r., nadpodaż certyfikatów pochodzenia powinna znacząco spadać.

Mając to na względzie proponujemy stworzenie oraz uzgodnienie z interesariuszami społeczno-gospodarczymi planu wygaszenia systemu certyfikatów OZE wraz z projekcją obniżenia obowiązku ich umarzania do zera w perspektywie roku 2030. Narzędzie to przyczyni się do utrzymania stabilności i przewidywalności warunków funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców partycypujących w systemie świadectw pochodzenia oraz możliwości podejmowania decyzji przez wszystkich jego uczestników w perspektywie kolejnych dziesięciu lat. Dodatkowo, obniżenie poziomu obowiązku na rok 2022, pozwoli na częściową rekompensatę wzrostu kosztów energii dla odbiorców, w szczególności dla branż energochłonnych, ale i odbiorców indywidualnych.

Uwagi szczegółowe do projektu
Biorąc pod uwagę zaprezentowaną argumentację, przedkładamy dwie uwagi do projektu nowelizacji:
Obniżenie poziomu obowiązku umarzania świadectw pochodzenia poprzez zmianę jednostki redakcyjnej projektu rozporządzenia § 1. pkt 1).
Proponowane brzmienie przepisu:

§ 1. W 2022 r. wielkość udziału, o którym mowa w art. 59:

1) pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wynosi 10%;

Zmniejszenie poziomu wysokości obowiązków pozwoli branżom energochłonnym (m.in. odbiorcom przemysłowym) na utrzymanie kosztów na poziomie zbliżonym do ponoszonych przed rokiem 2018, szczególnie jeśli rozważymy to w kontekście rosnących cen hurtowych energii elektrycznej oraz dodatkowe obciążenia regulacyjne związane z jej dostarczaniem. Koszty wsparcia są ponoszone przez wszystkich odbiorców energii elektrycznej, zatem obniżenie poziomu obowiązku pozwoli na szersze zrekompensowanie przyszłego wzrostu cen.

Stworzenie planu wygaszania obecnego systemu wsparcia do 2030 r., ze wskazaniem ścieżki wysokości obowiązku OZE w kolejnych latach.

Dyskusja nad stworzeniem szczegółowego planu wygaszania systemu pozwoli odbiorcom rynkowym na dostosowanie swoich oczekiwań w długoterminowym okresie. Przewidywalna perspektywa dotycząca kosztów regulacyjnych przełoży się na większą stabilność warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a to z kolei ułatwi podejmowanie decyzji inwestycyjnych, szczególnie przez podmioty przemysłowe. Jest to szczególnie ważne w kontekście transformacji polskiej gospodarki w kierunku gospodarki zeroemisyjnej w kolejnych latach.

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich.