Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do proponowanych wartości dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego dla benzenu.

Lubin, 17 marca 2022 r.

ZPPM / 10S / III / 2022
 
Szanowny Pan
Dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska
Dyrektor CIOP-PIB
Przewodniczący Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do proponowanych wartości dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego dla benzenu.
 
Szanowny Panie Profesorze

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców. Nasi eksperci reprezentują Federację Przedsiębiorców Polskich oraz Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w ramach prac Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Uwagi ogólne do projektu
Podczas spotkania Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN W dniu 18.03.2022 odbędzie się dyskusja i przyjęcie wniosków w sprawie zmian wartości NDS dla benzenu. W związku z tym przedstawiamy nasze stanowisko w tej sprawie.
Zdrowie i bezpieczeństwo pracy naszych pracowników to kluczowe i najwyższe priorytety pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Miedź.
Niemniej jednak zakres zmian oraz sposób w jaki są wprowadzane naraża polskie firmy na bardzo duże, trudne do oszacowania koszty, a ustanowienie bardziej rygorystycznych norm dla benzenu wcale nie musi oznaczać podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy.
Dostosowanie stanowisk pracy do nowych wymagań będzie wymagało od pracodawców zaangażowania znacznych nakładów finansowych na zakup i zabudowę urządzeń o wyższym poziomie hermetyzacji niż dotychczas stosowane oraz charakteryzujące się jak najmniejszą awaryjnością.
Niejednokrotnie, ze względu na brak technicznych możliwości podwyższenia poziomu hermetyzacji urządzeń i instalacji, osiągnięcie wymaganego poziomu stężeń benzenu na stanowiskach pracy będzie niemożliwe. W takich przypadkach jedynym rozwiązaniem wydaje się być skrócenie czasu pracy pracowników w narażeniu na najwyższe stężenia benzenu. Oznaczałoby to konieczność zatrudnienia nowych pracowników, co generowałoby dodatkowe koszty z tym związane oraz, co bardziej istotne, wiązałoby się ze zwiększeniem ryzyka w obszarze bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa procesowego.
Pomimo stosowania najnowszych rozwiązań w dziedzinie hermetyzacji instalacji i detekcji oparów substancji, zaproponowane obniżenie wartości narażenia pracowników poniżej poziomu 0,66 mg/m3 jest praktycznie nieosiągalne dla obecnego stanu techniki i operacji związanych z benzenem. Wprowadzenie obniżonej wartości narażenia może stanowić zagrożenie dla kontynuowania działalności produkcyjnej wielu branż gospodarki.
Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z prośbą o uwzględnienie zgłaszanych uwag w ramach prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Zgłaszamy wniosek dot. utrzymania obecnie obowiązującej normy tj. dopuszczalnego stężenia benzenu na stanowiskach pracy na poziomie 1,6 mg/m3”.
Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.
 
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź oraz uwag członków Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.