Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie konsultacji aktualizacji dyrektywy 2009/148/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy

Lubin, 28 marca 2022 r.

ZPPM / 15S / III/ 2022
 
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw
Społecznych i Włączenia Społecznego

1049 Bruxelles/Brussel
Belgia
 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie konsultacji aktualizacji dyrektywy 2009/148/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy.

Tytuł inicjatywy: Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy – ochrona pracowników przed narażeniem na działanie azbestuRef. Ares(2022)1332881 – 22/02/2022 – Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców. Związek Pracodawców Polska Miedź zgłasza gotowość włączenia się do prac nad nowelizacją aktualizacji dyrektywy 2009/148/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy – Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy – ochrona pracowników przed narażeniem na działanie azbestu.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracy naszych pracowników to kluczowe i najwyższe priorytety pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Miedź. Ochrona przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy jest kluczowa, aby trwale zapewnić wszystkim pracownikom godne warunki pracy.

Nasza organizacja, jak i podmioty w niej zrzeszone, zwracają uwagę na następujące kwestie.

Nasz lider i założyciel, KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) należy do globalnej czołówki firm zajmujących się wydobyciem oraz produkcją miedzi i srebra. Firma zajmuje się również produkcją innych metali towarzyszących, co wynika z właściwości eksploatowanego polimetalicznego złoża.

Według Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) azbest jest bardzo niebezpieczną substancją rakotwórczą. Obecnie obowiązująca dopuszczalna wartość narażenia zawodowego (OELV) dla azbestu wynosi 0,1 włókna/cm³ jako 8-godzinna średnia ważona czasowo. Na podstawie przesłanych dokumentów do oceny skutków, Komitet ds. Oceny Ryzyka ECHA przygotował opinię w sprawie obniżenia obowiązującej dopuszczalnej wartości OELV dla azbestu.

Kierunek zmian jest jak najbardziej słuszny mając na uwadze, fakt iż zarządzanie użytkowaniem azbestu w budynkach, a także jego bezpieczne usuwanie wymagają pełnego uwzględnienia zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ma to związek z unijnym planem poprawy izolacji cieplnej budynków i budowli, z myślą o oszczędności energii i uczynieniu z Europy do 2050 r. pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu.

Jednakże mając na uwadze nakreślony przez ECHA cel, obniżenie narażenia powinno być zawsze ograniczone na tyle, na ile jest to technicznie możliwe. Dlatego przy określeniu ewentualnego nowego progu narażenia powinno się uwzględnić najnowsze osiągnięcia naukowe oraz dokonać odpowiednich zmian przepisów, przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych i technologicznych dla ich efektywnego osiągnięcia.

Samo zdemontowanie z budynków azbestu i składowanie odpadów azbestowych na wysypiskach nie jest skutecznym rozwiązaniem długoterminowym. Jest to problem, który będą musiały rozwiązać przyszłe pokolenia, ponieważ włókna azbestowe praktycznie nie ulegają zniszczeniu z upływem czasu. Mając na uwadze zapobieganie uwalnianiu włókien azbestu do środowiska należałoby najpierw opracować opłacalne metody inertyzacji odpadów zawierających azbest, tak aby dezaktywować włókna azbestu i przekształcić je w materiały, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Nasze podmioty członkowskie posiadają znikomą liczbę miejsc, w których zabudowany jest azbest. Coroczne pomiary wykazują liczbę włókien w cm³ na poziomie od poniżej 0,0025 do 0,0184. Mając na uwadze prawny obowiązek usuwania azbestu, planuje się jego usunięcie w terminie do końca 2032 roku.

W przypadku ustalenia nowych wartości normatywów higienicznych dla azbestu bardzo istotne jest również zapewnienie wystarczającej ilości czasu – okresów przejściowych – aby umożliwić wprowadzenie niezbędnych zmian w procesach związanych z zarządzaniem narażeniem na azbest w miejscu pracy, zmian organizacyjnych oraz technologicznych.

Beata Staszków,
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź