Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie konsultacji aktualizacji dyrektywy UE chroniącej pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie środków chemicznych (98/24/WE).

Lubin, 18 marca 2022

ZPPM / 12S / III/ 2022
 
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw
Społecznych i Włączenia Społecznego
DG EMPL – Dział C.2 – Health and Safety at Work, EU-OSHA
1049 Bruxelles/Brussel
Belgia
 
Wniosek dotyczący dyrektywy – Zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków: Ref. Ares(2022)1281076 – 21/02/2022
Inicjatywa: Bezpieczeństwo i higiena pracy – ochrona pracowników przed narażeniem na działanie chemikaliów (ołowiu i diizocyjanianów)
 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie konsultacji aktualizacji dyrektywy UE chroniącej pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie środków chemicznych (98/24/WE).

Tytuł inicjatywy: Bezpieczeństwo i higiena pracy – ochrona pracowników przed narażeniem na działanie chemikaliów (ołowiu i diizocyjanianów) – Ref. Ares(2022)1281076 – 21/02/2022 – Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców. Związek Pracodawców Polska Miedź zgłasza gotowość włączenia się do prac nad nowelizacją aktualizacja dyrektywy UE chroniącej pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie środków chemicznych (98/24/WE) – Bezpieczeństwo i higiena pracy – ochrona pracowników przed narażeniem na działanie chemikaliów (ołowiu i diizocyjanianów).

Zdrowie i bezpieczeństwo pracy naszych pracowników to kluczowe i najwyższe priorytety pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Miedź.

Nasza organizacja, jak i podmioty w niej zrzeszone, zwracają uwagę na następujące kwestie.

Nasz lider i założyciel, KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) należy do globalnej czołówki firm zajmujących się wydobyciem oraz produkcją miedzi i srebra. Firma zajmuje się również produkcją innych metali towarzyszących, co wynika z właściwości eksploatowanego polimetalicznego złoża.

Proces produkcji ołowiu jest niezwykle ważnym elementem/etapem w procesie produkcji miedzi w KGHM. Ołów jest produktem, odzyskiwanym z materiałów ołowionośnych powstających w trakcie procesów topienia i rafinacji miedzi. Ten sposób produkcji ołowiu ma ważny aspekt środowiskowy, ponieważ pozwala na efektywne zagospodarowanie powstających w produkcji miedzi materiałów zawierających ołów.

KGHM jest producentem ołowiu ze źródeł pierwotnych. W 2020 r. produkcja ołowiu w UE w wyniosła 1,65 mln Mg, z czego 73% to produkcja ze źródeł wtórnych. Roczna produkcja ołowiu rafinowanego w KGHM Polska Miedź S.A. to ok. 30 tys. Mg co stanowi 6,7 % produkcji ze źródeł pierwotnych . Przy produkcji ołowiu nasza firma zatrudnia 176 osób. Jednak zagrożenie narażenia pracowników na szkodliwe działanie ołowiu występuje na całym ciągu procesów pirometalurgicznych realizowanych w KGHM Polska Miedź S.A. z uwagi na to, że Wydziały produkujące ołów korzystają z półproduktów wytworzonych na wcześniejszych fazach produkcji miedzi.

Korzystając z możliwości przekazania stanowiska naszej organizacji w ramach konsultacji publicznych w sprawie wartości NDS i DSB dla ołowiu chcielibyśmy wskazać, że naszym zdaniem wartości te powinny się kształtować następująco::

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie – NDS

  • 50 ug/m³ (8h TWA) z 8-letnim okresem przejściowym od momentu wejścia w życie dyrektywy w sprawie środków chemicznych

Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym – DSB

  • 35 ug/dL z 5-letnim okresem przejściowym od momentu wejścia w życie dyrektywy w sprawie środków chemicznych (nie wcześniej niż w 2028 r.)
  • 20 ug/dL z 10-letnim okresem przejściowym od momentu wejścia w życie dyrektywy w sprawie środków chemicznych (nie wcześniej niż w 2033 r.)

Uzasadnienie stanowiska w załączonym pliku

Podsumowanie

Wobec powyższego wspieramy propozycję International Lead Association, która proponuje wartość NDS dla ołowiu na poziomie 0,05 mg/m3. Jednocześnie stanowisko Komitetu RAC dla wartości OEL dla ołowiu na poziomie 0,004 mg/m3 jest nie do przyjęcia, także ze względu na szczególnie negatywny wpływ na wytwarzanie ołowiu, miedzi i innych metali towarzyszących w Europie

Zaostrzenie norm NDS i DSB dla ołowiu postawiłaby też pod znakiem zapytania opłacalność naszej produkcji, zwłaszcza że już 5 lat temu praktycznie zmieniliśmy technologię produkcji w jednej z naszych hut, która funkcjonuje jako BAT. Naszym zdaniem takie zaostrzenie obu norm nie jest ekonomicznie opłacalne ani obecnie technicznie wykonalne dla jakiegokolwiek zakładu produkującego ołów na świecie.

W przypadku ustalenia nowych wartości normatywów higienicznych dla ołowiu bardzo istotne jest również zapewnienie wystarczającej ilości czasu – okresów przejściowych – aby umożliwić producentom ołowiu ze źródeł pierwotnych wprowadzenie niezbędnych zmian w procesach związanych z zarządzaniem narażeniem na ołów w miejscu pracy, zmian organizacyjnych oraz technologicznych. Natomiast w przypadku DSB, dla proponowanych przez nas wartości okres przejściowy powinien wynosić odpowiednio 5 lat dla normy 35ug/dL oraz minimum 10 lat dla normy 20 ug/dL od momentu wejścia w życie dyrektywy w sprawie środków chemicznych – Dyrektywy CAD (Chemical Agents Directive).

Beata Staszków,
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź