Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (numer z wykazu prac legislacyjnych 78)

Lubin, 25 września 2020 r.

ZPPM / 107 / IX / 2020
 
Szanowni Państwo
Ministerstwo Rozwoju
Znak sprawy: DOT- V.0211.3.2020
 
Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (numer z wykazu prac legislacyjnych 78).

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu ustawodawstwa w tym obszarze oraz na dalszym etapie prac legislacyjnych.
Z wyrazami szacunku
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (numer z wykazu prac legislacyjnych 78)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 117 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Uwagi ogólne

Skierowane do konsultacji publicznych zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju dotyczące uregulowań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych należy ocenić pozytywnie jako konieczność uwzględnienia w przepisach krajowego aktu wykonawczego (zmienianego rozporządzenia) zaktualizowanej, zgodnej z prawem unijnym, klasyfikacji wyrobów pirotechnicznych widowiskowych. W naszej opinii zmiany mają właściwy kierunek, wymagają jednakże pewnej modyfikacji lub uszczegółowienia, co zostanie zaprezentowane w uwagach szczegółowych do projektu rozporządzenia.

 

Uwagi szczegółowe

W związku z trwającymi konsultacjami publicznymi zwracamy się z prośbą o dokonanie modyfikacji zapisów oraz mechanizmów dotyczących następujących kwestii i obszarów wskazanych w projekcie.

  1. W temacie brzmienia § 40 ust. 1.

Proponujemy rozszerzenie treści paragrafu o zapis wynikający wprost z aktualnie obowiązujących uregulowań Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 i 875) , które dopuszczają możliwość spalania odpadów materiałów wybuchowych (MW) poza instalacjami lub urządzeniami do tego przeznaczonymi. Treść art.31.1., o którym mowa w Ustawie o odpadach posiada brzmienie:

Art.31.1. Jeżeli spalanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do tego celu jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa, marszałek województwa może zezwolić, w drodze decyzji, na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami.”

Takie zezwolenie zawarte jest w dwóch pozwoleniach zintegrowanych (po jednym dla każdej lokalizacji), nadanych przez Marszałka województwa spółkom zrzeszonym w Związku (m.in. NITROERG S.A.)

Po uwzględnieniu powyższej treści, § 40 ust. 1 Rozporządzenia będącego przedmiotem konsultacji, otrzymałby brzmienie:

Odpady materiałów wybuchowych podlegają utylizacji w sposób ustalony przez pracodawcę, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 8  oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875) i w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia pracowników oraz najmniej uciążliwy dla środowiska”.

  1. W temacie uchylenia Załącznika 3 w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 262).

Z naszego punktu widzenia uchylenie Załącznika 3 jest niekorzystne, gdyż w sposób jasny definiuje wymagania usytuowania obiektów, w których znajdują się materiały wybuchowe zaklasyfikowane lub zaliczone umownie do klasy 1, podklasy 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 lub do przedmiotów ratowniczych klasy 9, zawierających materiały wybuchowe. Uchylenie Załącznika 3 spowoduje iż w prawodawstwie polskim brak będzie jasnych wytycznych co do wymagań dla obiektów produkcyjnych, zawierających wyżej wspomniane klasy MW.

Pragniemy zauważyć, iż projekt zmian w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, który również był przedmiotem konsultacji publicznych, zawiera w swojej treści analogiczny Załącznik nr 2, niemniej dotyczy on wyłącznie  wymagań w zakresie lokalizacji oraz warunków technicznych obiektu magazynowego, w którym przechowuje się materiały wybuchowe i amunicję zaklasyfikowane do klasy 1 podklasy 1.2, 1.3, 1.4 i 1.6 oraz klasy 9, a także dopuszczalnej ilości MW przechowywanych w takim obiekcie. Zatem załącznik ten dotyczy wyłącznie obiektów magazynowych.

Mając na uwadze powyższe, Związek Pracodawców Polska Miedź wnioskuje, by w projekcie Rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych, wycofać zapis o uchyleniu Załącznika nr 3 w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 262), gdyż jego uchylenie w konsekwencji wiązać będzie się – jak wspomniano – z brakiem klarownych wytycznych dotyczących wymagań dla obiektów produkcyjnych, w których znajdują się materiały wybuchowe zaklasyfikowane lub zaliczone umownie do klasy 1, podklasy 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 lub do przedmiotów ratowniczych klasy 9, zawierających materiały wybuchowe.

  1. W temacie innych uwag do zapisów Rozporządzenia będącego przedmiotem zmian.

Chcielibyśmy zauważyć, iż projekcie zmian do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 262), nie zostały poruszone kwestie zapisów w Kartach Kwalifikacyjnych Obiektów (zwanej dalej KKO) zagrożonych wybuchem lub spaleniem MW, choć  zmiany takie prawodawca zasugerował w projekcie zmian do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Prowadzi to do sytuacji, w której zakres informacji wymaganych w KKO obiektów magazynowych będzie inny, niż zakres informacji wymagany w KKO dla obiektów produkcyjnych. Dotyczy to np. wymogu umieszczania informacji takich jak NIP przedsiębiorcy posiadającego obiekt magazynowy, adres jego siedziby, dane kontaktowe, których to informacji nie zamieszcza się wg obowiązujących wytycznych.

Związek Pracodawców Polska Miedź proponuje, by zapisy te ujednolicić tak, by te same wymogi informacyjne miały zastosowanie do obiektów magazynowych jak i produkcyjnych.

Proponuje się również, by zrezygnować z wymogu formalnego, który stanowi iż Karta Oceny MW pod względem bezpieczeństwa (zwana dalej Kartą Oceny MW) powinna stanowić Załącznik do KKO, a same KKO powinno stanowić Załącznik do Karty Obiektu Budowlanego. Dokumenty te bezwzględnie powinny być sporządzone, jednak praktyka pokazuje, iż nie ma potrzeby ich konsolidacji w jednym miejscu. Stąd wnioskuje się, by prawodawca umożliwił producentom wskazać w treści KKO miejsce, w którym znajduje się Karta Oceny MW znajdującego się w tymże obiekcie. Podobnie jak w Karcie Obiektu Budowlanego możliwym powinno być jedynie wskazanie miejsca przechowywania KKO dla tego obiektu.

W temacie samych obiektów produkcyjnych, postuluje się zaniechanie wymogu stosowania zamków rolkowych w drzwiach obiektów. Postulat ten wynika z uwag wniesionych przez Państwową Straż Pożarną, która uznała go za nadmiarowy i anachroniczny, wskazują jednocześnie, iż najistotniejszy jest wymóg, który precyzuje, iż drzwi obiektu powinny otwierać się na zewnątrz w wyniku pchnięcia. Konkretne rozwiązanie techniczne zastosowane w celu osiągnięcia powyższego efektu, nie ma większego znaczenia.

 
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź (w szczególności NITROERG S.A)