Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych UC41)

Lubin, 10 września 2020 r.

ZPPM / 92 / IX / 2020
 
Szanowny Pan
Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
 
Szanowny Panie Ministrze
W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych UC41).
Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu ustawy oraz na dalszym etapie prac legislacyjnych.
Z wyrazami szacunku
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych UC41)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 117 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.
Uwagi ogólne
Proponowane zmiany w ustawie o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, skierowane przez Ministerstwo Klimatu do konsultacji, mają na celu dostosowanie do prawa UE obecnie obowiązujących w Polsce przepisów w zakresie efektywności energetycznej (implementacja dyrektywy 2018/2002/UE).
W ocenie Związku Pracodawców Polska Miedź wprowadzenie tych zmian może korzystnie wpłynąć na tempo wzrostu inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej realizowanych przez odbiorców końcowych energii.
Poprawa efektywności energetycznej jest efektem zmniejszania strat energii na różnych etapach jej przetwarzania i użytkowania. W tym celu konieczne są długofalowe inwestycje m.in. budowanie inteligentnej infrastruktury w systemie dystrybucyjnym oraz inteligentnych systemów i urządzeń u odbiorców. Kluczem do uzyskiwania poprawy efektywności zużycia energii finalnej są świadomość konieczności tych działań oraz wymierne korzyści z oszczędności energii.
W projekcie zaproponowano rozwiązania, które pomogą m.in. w walce ze smogiem – przedsiębiorstwa paliwowe i energetyczne będą mogły dofinansować wymianę starych pieców, termomodernizację czy wymianę oświetlenia u odbiorców indywidualnych.
 Projekt ustawy określa dotacyjne instrumenty finansowania „programy” oparte o mechanizm efektywnej oszczędności energii finalnej, a poziom ich dofinasowania skorelowano z wynikającą z wdrożenia danego rozwiązania oszczędnością energii.
Niewątpliwą korzyścią znowelizowanych zapisów jest ich komplementarność wobec istniejącego już systemu białych certyfikatów a jednocześnie uzyskiwane wsparcie rozszerzono na odbiorców końcowych energii (dotychczas model przyznawania świadectw efektywności energetycznej praktycznie wykluczał wsparcie odbiorców końcowych).
Beneficjentami „programów” są odbiorcy końcowi, poprzez korzystanie z programów dofinasowania, których dysponentami będą podmioty posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi oraz energii elektrycznej oraz ciepła. W ramach takiego finansowania/ dofinansowania, odbiorca końcowy uzyska zachętę finansową na modernizację systemów ogrzewania, termomodernizację czy wymianę oświetlenia pozwalające na uzyskanie mierzalnych oszczędności energii u odbiorcy końcowego.
Dobrym krokiem pozwalającym na monitorowanie realnej poprawy efektywności energetycznej w stosunku do wyznaczonych celów efektywnościowych państw członkowskich UE, jest zaproponowane w projekcie ustawy powołanie centralnego rejestru oszczędności energii. Prowadzony rejestr ma zawierać informacje na temat konkretnych projektów, podmiotów realizujących te projekty oraz o okresie uzyskiwania oszczędności, formie i kwocie dofinansowania i wysokości skumulowanej ilości energii finalnej do 2030 roku. Dzięki temu możliwe będzie skuteczne monitorowanie poziomu osiąganych oszczędności w skali kraju.
Wobec braku uwag krytycznych do przedstawionych w projekcie zmian czekamy na wprowadzenie przedmiotowej legislacji oraz uruchomienie deklarowanych narzędzi wsparcia licząc, że przyniosą one wymierne korzyści w obszarze oszczędności energii oraz poprawy jakości powietrza.
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących z KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe Sp. z o.o. oraz opracowań własnych