Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (numer z wykazu prac legislacyjnych UD68)

Lubin, 21 września 2020 r.

ZPPM / 103 / IX / 2020
  
Szanowny Pan
Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji
  
Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (numer z wykazu prac legislacyjnych UD68).

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu ustawodawstwa w tym obszarze oraz na dalszym etapie prac legislacyjnych.

Z wyrazami szacunku
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (numer z wykazu prac legislacyjnych UD68)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 117 pracodawców, zatrudniających ponad 37 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.
Uwagi ogólne
Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt, iż przygotowane przez Ministra Cyfryzacji zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, mają na celu stworzenie podstaw prawno-instytucjonalne dla cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym.
Uwagi szczegółowe
Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie uwag zawartych w załączonej tabeli. Autorem uwag jest KGHM Polska Miedź S.A.
 
Stanowisko przygotowane na podstawie uwag pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź