Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych UC48)

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych UC48)

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 117 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt, iż przygotowane przez Ministra Infrastruktury zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, mają na celu realizację wdrożenie dyrektywy 2014/45/UE oraz wprowadzenie zawartych tam rozwiązań do polskiego porządku prawnego jak również zapewnienie sprawnego funkcjonowania regulacji przewidzianych w ww. dyrektywie.

Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę wniosków odnoszących się do diagnostów i stacji kontroli pojazdów.

Brak jest kompleksowych uregulowań w zakresie diagnostów i stacji kontroli pojazdów, tj. odnoszących się do podniesienia rangi zawodu diagnosty samochodowego jego prestiżu i umiejętności – a chodzi głównie o wyrobienie wśród diagnostów automatyzmów i nawyków pozwalających im na swobodne wykonywanie pełnych badań technicznych pojazdów w takim zakresie jak przewidują przepisy – by wyeliminować tzw. zjawisko „chodzenia na skróty” czy też w skrajnych przypadkach podbijanie dowodu rejestracyjnego bez przeglądu. Cel taki można osiągnąć w głównej mierze podczas szkoleń praktycznych na stacjach kontroli technicznych wykonując szkoleniowe badanie techniczne, a nie tylko na zajęciach teoretycznych. Tylko praktyka czyni mistrza. To jest zamierzenie w odniesieniu do konieczności odbywania przez diagnostów warsztatów doskonalenia zawodowego w ośrodkach szkolenia Stacji Kontroli Pojazdów spełniających dodatkowe wymagania. Intencją w tym przypadku jest także zwrócenie uwagi na jakość pracy diagnostów, w tym na wyposażenie jakie mają do dyspozycji w SKP, tj. często zbyt stare i wysłużone, a także nieadekwatne do nowej generacji pojazdów tzw. elektronicznych.

Zamiarem jest aby wprowadzić ustawowy wymóg odbywania przez diagnostów obowiązkowych jednodniowych warsztatów doskonalenia zawodowego w stacjach kontroli pojazdów spełniających podwyższone wymagania np. wyposażonych w urządzenia nie starsze niż 5 lat i nowych pojazdów wchodzących na rynek pod nadzorem diagnosty posiadającego np. tytuł Certyfikowanego diagnosty (w myśl przepisów dot. certyfikacji personelu). Certyfikację i szkolenia dla kandydatów mogłaby prowadzić jednostka posiadająca wpis w Polskim Centrum Akredytacji w Warszawie. Oczywiście z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i przełamaniem tendencji monopolistycznych.

Diagnosta posiadający certyfikat kompetencji zawodowych mógłby pełnić funkcję osoby zarządzającej Stacją kontroli pojazdów i ponoszącą odpowiedzialność w tym zakresie, tj. osobą która w imieniu przedsiębiorcy miła by wpływ na bieżący stan techniczny i funkcjonowanie urządzeń na stacji, podejmowanie decyzji w zakresie prawidłowego wyposażenia w te urządzenia, zatrudnianie diagnostów, prawidłową organizacje pracy diagnostów, rozstrzyganie sporów pomiędzy ocenami badań technicznych wśród diagnostów. Warunkiem prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów powinno być miedzy innymi zatrudnienie co najmniej jednego diagnosty posiadającego certyfikat kompetencji zawodowych. Takie rozwiązanie osoby zarządzającej posiadającej certyfikat kompetencji zawodowych wydany przez jednostkę wpisaną do PCA sprawdza się od wielu lat w transporcie drogowym w myśl ustawy o transporcie drogowym i rozporządzenia 1071/WE/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Konsultacje w zakresie wyżej wymienionych zagadnień prowadzone były z wynikiem pozytywnym ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddziałem Zagłębia Miedziowego w Legnicy oraz Radą Federacji Stowarzyszeń NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy – jako organizatorami od 2014 r. z wieloma innymi partnerami corocznych ogólnopolskich warsztatów i turniejów dla diagnostów samochodowych w Lubinie, Legnicy i na Targach Poznańskich, a od 2019 r. Mistrzostw Polski diagnostów samochodowych i uczniów na diagnostów w Legnicy pod patronatem honorowym Ministra Infrastruktury.

W ogólnej opinii – w projekcie zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym spośród zagadnień opisanych wyżej tylko część została poruszona, natomiast brakuje ujęcia zagadnienia dot. Certyfikacji diagnostów i zatrudnienia na stacji certyfikowanego diagnosty jako osoby zarządzającej SKP i ponoszącą odpowiedzialność w tym zakresie – jako wyznaczonej przez przedsiębiorcę. Chyba, że przedsiębiorca sam posiada taki certyfikat kompetencji zawodowy diagnosty.

 

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.