Stanowisko Związku – Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (UD228)

Lubin, 19 sierpnia 2021 r.

ZPPM / 24S / VIII / 2021
 
Ministerstwo Edukacji Nauki
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
 
Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (nr UD 228 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Z wyrazami szacunku

 
Michał Kielan
Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (nr UD 228 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 118 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt konsultacji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę poniżej wskazanych wniosków i uwag.

Planowane zmiany określone w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, które polegają, między innymi, na określeniu składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora szkoły i dotyczą liczby głosów przysługujących organowi prowadzącemu podczas prac komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły, w opinii podmiotów członkowskich Związku, naruszają zasady równego traktowania organu prowadzącego szkołę (przedszkola) i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jeśli chodzi o liczbę przysługujących im głosów. Nasze wyraźne wątpliwości budzi marginalne potraktowanie w procedurze wyłonienia dyrektora szkoły organu prowadzącego tę szkołę.

Ustawa – Prawo oświatowe nakłada szereg obowiązków na organy prowadzące szkoły. Prawidłowe oraz efektywne wywiązanie się z nich w głównej mierze zależy od właściwej osoby zajmującej stanowisko dyrektora szkoły, dlatego też w opisanych powyżej postępowaniach nie można umniejszać roli organu prowadzącego, który na równi z organem sprawującym nadzór pedagogiczny chce w przyszłości decydować o wyłonieniu kandydata na to stanowisko.

W sposób krytyczny podejść należy także do nadania nowych uprawnień dla Kuratora Oświaty w kwestii możliwości wnioskowania do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora szkoły w czasie roku szkolnego. Brak reakcji ze strony organu prowadzącego na złożony przez Kuratora Oświaty wniosek skutkuje wygaśnięciem sprawowania funkcji oraz powierzenia stanowiska. Organ prowadzący w takim trybie zostaje sprowadzony jedynie do roli wykonawcy, bez szans na wypowiedzenie się w tej sprawie.

 

Uwagi przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź (Gmina Lubin).